koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 22nd, 2014|06:02 pm

koks
Es karmai ticu tā diezgan pastarpināti, bet nu es laikam esmu beidzot saticis tādu cilvēku, kurš uz komunikācijas mēģinājumiem (jebkādiem?) atbild tik pat slinki kā to daru es un tas.. nav forši. Nu un, redzot kā tas ir, man ko tagad? Mainīties? Phe.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: