koks - July 15th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 15th, 2014

ēdiens un elektriskā daba [Jul. 15th, 2014|12:39 am]
[music |Bonfunk MC's - freestyler]

linkpost comment

[Jul. 15th, 2014|09:21 am]
Telefons jūdzas nost arvien vairāk. Pēdējais prikols ir modinātāja zvanīšana nelaikā, jau pēc noteiktā laika un, ņemot vērā, ka man ir divi modinātāji, tad šis zvana abus reizē. Un šorīt - nedaudz aizgulējos, bet nav ne jausmas vai modinātājs nozvanīja vai nē, ticami arī, ka nē. Šaizīte.
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 15th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]