koks - July 14th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 14th, 2014

[Jul. 14th, 2014|11:45 am]
Bļins, dēļ viena pļūtīzera vēl būs jānomaina telefona numurs, lai miers beidzot.
link1 comment|post comment

[Jul. 14th, 2014|10:36 pm]
Tikko saremontēju savu peli, kam kreisas klikšķis pa divreiz uzreiz klikšķināja.. triecot pret galdu. Tagad viss strādā.
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 14th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]