koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 14th, 2014|10:36 pm

koks
Tikko saremontēju savu peli, kam kreisas klikšķis pa divreiz uzreiz klikšķināja.. triecot pret galdu. Tagad viss strādā.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: