koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 15th, 2014|09:21 am

koks
Telefons jūdzas nost arvien vairāk. Pēdējais prikols ir modinātāja zvanīšana nelaikā, jau pēc noteiktā laika un, ņemot vērā, ka man ir divi modinātāji, tad šis zvana abus reizē. Un šorīt - nedaudz aizgulējos, bet nav ne jausmas vai modinātājs nozvanīja vai nē, ticami arī, ka nē. Šaizīte.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: