koks - June 2nd, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 2nd, 2014

[Jun. 2nd, 2014|09:23 am]
Šķiet, man ir sācis negaršot Brengulis. Vai arī vakar tikai tāds izņēmums bija. Pirms kāda laika vēl tumšais Brenguļu bija mans mīļākais alus.
link2 comments|post comment

[Jun. 2nd, 2014|02:49 pm]
Putins šokolādē: http://www.kyivpost.com/guide/food-clubs/sweet-revenge-being-taken-on-putin-chocolate-349992.html
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 2nd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]