koks - June 1st, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 1st, 2014

[Jun. 1st, 2014|08:05 pm]
Man Amēlija ir svētā. Un ikviens, kurš spēlē Amēlijas soundtreku, manā dzīvē šajā brīdi ir svētais.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 1st, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]