koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 1st, 2014|08:05 pm

koks
Man Amēlija ir svētā. Un ikviens, kurš spēlē Amēlijas soundtreku, manā dzīvē šajā brīdi ir svētais.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: