koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 2nd, 2014|09:23 am

koks
Šķiet, man ir sācis negaršot Brengulis. Vai arī vakar tikai tāds izņēmums bija. Pirms kāda laika vēl tumšais Brenguļu bija mans mīļākais alus.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: