koks - April 3rd, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 3rd, 2014

[Apr. 3rd, 2014|09:07 am]
Lasu - "We think too little and feel too much" un domāju, ka nu kas par lietu, ir taču tieši pretēji.. Un kad es jau gribu celt traci, tad saprotu, ka esmu pārlasījies un izlasījis pretējo. Pagalam jocīgi. Es nu tiešām nejūtu šobrīd vairāk kā domātu.
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 3rd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]