koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 3rd, 2014|09:07 am

koks
Lasu - "We think too little and feel too much" un domāju, ka nu kas par lietu, ir taču tieši pretēji.. Un kad es jau gribu celt traci, tad saprotu, ka esmu pārlasījies un izlasījis pretējo. Pagalam jocīgi. Es nu tiešām nejūtu šobrīd vairāk kā domātu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: