koks - February 25th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 25th, 2014

[Feb. 25th, 2014|09:49 am]
Perfekti, es tikko dzirdēju, ka datoram ir zemapziņa. Tā jau man likās. Pārāk jocīgi viņš uzvedas reizēm.

Dabūju X-Failus. Pirmo sezonu. Būs jāiečeko.

Un kruti, ka vikingus atkal sāks rādīt no 27.02.
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 25th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]