koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 25th, 2014|09:49 am

koks
Perfekti, es tikko dzirdēju, ka datoram ir zemapziņa. Tā jau man likās. Pārāk jocīgi viņš uzvedas reizēm.

Dabūju X-Failus. Pirmo sezonu. Būs jāiečeko.

Un kruti, ka vikingus atkal sāks rādīt no 27.02.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: