koks - November 20th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 20th, 2013

kein musik fur dich dumbkopf herr baum [Nov. 20th, 2013|08:51 am]
Es biju pilnīgi pārliecināts, ka manas austiņas ir darbā un pa ceļam jau biju izdomājis savu šīrīta pleilisti, bet.. Ak šī nežēlīgā pasaule!!! Vajadzēja tieši tik pretīgā rītā man to nodarīt.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 20th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]