koks - November 19th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 19th, 2013

[Nov. 19th, 2013|09:37 am]
Nāk miegs un sāp kakls.

Kā varētu darbā tā vienkārši ērti iekārtoties un atlūzt uz kādu stundu.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 19th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]