koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 19th, 2013|09:37 am

koks
Nāk miegs un sāp kakls.

Kā varētu darbā tā vienkārši ērti iekārtoties un atlūzt uz kādu stundu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: