koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

kein musik fur dich dumbkopf herr baum Nov. 20th, 2013|08:51 am

koks
Es biju pilnīgi pārliecināts, ka manas austiņas ir darbā un pa ceļam jau biju izdomājis savu šīrīta pleilisti, bet.. Ak šī nežēlīgā pasaule!!! Vajadzēja tieši tik pretīgā rītā man to nodarīt.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: