Nepabeigtā dienasgrāmata


(bez virsraksta) @ 21:02

Čārlzs Bukovskis

dzejnieks

šis dzejniek
s bija dzēri
s 2 vai 3 di
enas viņš uz
nāca uz skat
uves un pask
atījās uz pu
bliku viņš z
ināja, ko tū
daļ pat izda
rīs tur bija
liels flīģel
is uz skatuv
es un viņš p
ienāca pie t
ā, pacēla vā
ku un ievēma
flīģelī. tad
viņš aizvēra
vāku un lasī
ja dzeju

pēc tam nācā
s ņemt ārā s
tīgas, un ma
zgāt flīģeli
no iekšpuses
un nostīgot
atkal

es varu sapr
ast, kāpēc v
iņš vairs ne
kad netika a
icināts uzst
āties, taču
izstāstīt ar
ī citām univ
ersitātēm to,
ka viņš ir d
zejnieks, ka
s pievemj fl
īģeli, nu ga
n nebija god
īgi

viņa dzejoļu
kvalitāte vi
spār netika
ņemta vērā.

es pazinu šo
dzejnieku, v
iņš ir tāds
pats, kā mēs
visi: gatavi
par naudu pi
evemt jebko
 

Nepabeigtā dienasgrāmata