AIVARS GEDROICS

About Jaunākais

Ziedojumi Aivaram Gedroicam22. Jun 2018 @ 15:54
Ziedojumus Latvju Patriota Aivara Gedroica sabiedriski-politiskajai darbībai aicinu sūtīt uz šādu kontu: LV40PRTT0262614060314, PRIVATBANK, p.k.081274-10215
Būšu priecīgs par visniecīgāko atbalstu no domubiedru puses!!!

Kāda sprieduma teksts6. Aug 2017 @ 16:51
Lūk, tā ļaudis notiesā - neesot ne cietušajai personai, ne pierādījumiem par "būtisko kaitējumu". Un viss dēļ viņu pašu stulbuma un gļēvuma !!!

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā

2017.gada 15.februārī
Tukuma rajona tiesa,
tiesnese R.Bruce,
piedaloties Zemgales tiesas apgabala prokuroramPāvelamSondoram,
atklātā tiesas sēdē izskatīja krimināllietu, /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 150.panta trešās daļas.

Aprakstošā daļa

Apsūdzētais/pers. A/ veica darbības, kas vērstas uz naida un nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas sociāla statusa, kas saistītas ar vardarbību
un draudiem.
2016.gada 9.janvārī /pers. A/, atrodoties savā dzīvesvietā - /adrese/, sociālajā tīklā www.facebook.com savā profilā ar nosaukumu /Nosaukums

A/ ievietoja publiskus aicinājumus, kas saistīti ar vardarbību un satur draudus konkrētai sociālai grupai - imigrantiem, un konkrēti:
Sākotnēji /pers.A/ ievietoja aicinājumu ar šādu tekstu:
„ Eu Tukuma tauta, nav kādam vēlme iet un brutāli salauzt imigrantus pie pienotavas? viņi dzīvo uz slocenes ielas tieši blakus pienotavai!!!", kas

satur norādi uz vardarbību (fizisko izrēķināšanos -,,brutāli salauzt") un vērst uz naida un nesaticības izraisīšanu pret konkrētu personu (personu grupu)
atkarībā no to sociāla statusa - imigrantiem.

Turpinot savas noziedzīgas darbības, vērstas uz naida un nesaticības izraisīšanu pret konkrētu personu (personu grupu) un, iesaistoties diskusijā ar
sociālā tīkla lietotājiem, /pers. A/ ievietoja aicinājumu ar sekojošo tekstu: „Man pie d, es sodien eju bombīt logus utt.", kas satur norādi uz draudiem
nodarīt mantisku kaitējumu (,,bombīt logus").

Turpinot savas noziedzīgas darbības vērstas uz naida un nesaticības izraisīšanu pret konkrētu personu (personu grupu) un, iesaistoties diskusijā ar
sociālā tīkla lietotājiem, /pers. A/ ievietoja aicinājumu ar sekojošo tekstu: „jus tuksi dirsat man jau sis tas ir gataws prieks curkam", kas satur norādi uz
gatavību pielietot vardarbību pret imigrantiem.

Līdz ar to, /pers. A/ vairākkārtīgi publiskajā telpā, izmantojot automatizēto datu apstrādes sistēmu - sociālo tīklu www.facebook.com. izplatīja
publiskus aicinājumus, kas satur verbālo agresiju, un vērstas uz naida un nesaticības izraisīšanu pret konkrēto sociālo grupu - imigrantiem, un šīs darbības
saistītas ar vardarbību un draudiem.

Ar savāmdarbībām/pers. A/ izdarīja noziedzīgunodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 150.panta trešajā daļā.

Motīvu daļa

Tiesas sēdē apsūdzētais /pers. A/ savu vainu izvirzītajā apsūdzībā pilnībā atzina un piekrita pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā
neizdarīt.

Tiesa ir pieņēmusi lēmumu neizdarīt pierādījumu pārbaudi lietā, saskaņā Kriminālprocesa likuma 499.pantu, jo apsūdzētais ir atzinis savu vainu
izdarītajā un tiesai, pēc lietas materiālu pārbaudes nav šaubu par apsūdzētā vainīgumu, turklāt apsūdzētais un prokurors piekrita pierādījumu pārbaudes
neizdarīšanai.

Tiesa atzīst, ka kriminālprocesā iegūtas pietiekošas ziņas par faktiem, kas izslēdz saprātīgas šaubas un apliecina, ka apsūdzētais /pers. A/ veica
darbības, kas vērstas uz naida un nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas sociāla statusa (tas ir citu pazīmju dēļ), kas saistītas ar vardarbību un
draudiem, tādēļ tiesa kvalificē apsūdzētā /pers. A/ darbības pēc Krimināllikuma 150.panta trešās daļas.

Krimināllikuma 46. pants nosaka, ka sodu nosaka tādā apmērā, kādu par izdarīto noziedzīgo nodarījumu paredz Krimināllikuma sevišķās daļas
sankcija. Nosakot sodu, ir jāņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturs, radītais kaitējums, kā arī vainīgā personība, viņa atbildību mīkstinoši un
pastiprinoši apstākļi.

Saskaņā ar Krimināllikuma 47.panta otro daļu, tiesa par apsūdzētā /pers. A/ atbildību mīkstinošo apstākli atzīt to, ka viņš vaļsirdīgi atzinis un
nožēlo izdarīto. Tiesa lietā nesaskata apsūdzētā /pers. A/ atbildību pastiprinošus apstākļus.
Par apsūdzētā /pers. A/ personību noskaidrots, ka viņš nav sodīts (lietas lapa 38.-41.,104.-105).Strādā /nosaukums B/, raksturots pozitīvi,
apsūdzētā apgādībā bērns.

Saskaņā ar Krimināllikuma 7.pantu Krimināllikuma 150.panta trešajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums klasificējams kā smags tīšs
nodarījums, par kuru Krimināllikuma 150.panta trešās daļas sankcija paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības
atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Tiesa, nosakot sodu ņem vērā, ka apsūdzētais izmantojis Kriminālprocesa likuma 21.pantā paredzētās tiesības uz sadarbību, veicinājis procesa
norisi, piesakot lūgumu neveikt pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā.

Atbilstoši Krimināllikuma 35.panta otrajai daļai soda mērķis ir aizsargāt sabiedrības drošību, atjaunot taisnīgumu, vainīgo personu sodīt par
izdarīto noziegumu, kā arī panākt, lai notiesātais un citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. Ievērojot noziedzīgā
nodarījuma apstākļus, to, ka pēdējā gada laikā nav pieļāvis likuma pārkāpumus, iepriekš nav bijis sodīts, apsūdzētā personību, tai skatā to, ka strādā un
gādā par ģimenes labklājību, tiesa likumā paredzēto mērķu sasniegšanai atzīst par pareizu piespiedu darbu piemērošanu. Tiesas ieskatā brīvības
atņemšanas soda piemērošana neradīs pozitīvas pārmaiņas apsūdzētā personībā, turklāt apsūdzētais ir izpratis savas rīcības sekas un izdarīto atzinis un
nožēlojis.

90.139.36.198 06.08.2017. 12:31 Anonīms sistēmas lietotājs

Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto un piekto daļu soda izciešanā /pers. A/ ieskaitāms apcietinājums no 2016.gada 9.janvāra līd2

2016.gada 10.janvārim, kas saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta pirmās daļas 2. punktam, atbilst 16 piespiedu darba stundām.

Kriminālprocesa likuma 240.panta 2) punkts nosaka, ka aizdomās turētajam vai apsūdzētajam piederošos noziedzīga nodarījuma rīkus konfiscē,
bet, ja tiem nav vērtības, — iznīcina. Lietā pastāv likumā norādītie apstākļi,- mobilais telefons “Samsung ace 4”, kurš, atbilstoši lietā esošai izziņai, nav
derīgs lietošanai – iznīcināms.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 240.panta 1).punktam mantu atdot to īpašniekiem vai likumīgajiem valdītajiem. Tādejādi Toshiba store
jet 3206B 269359 0867 ārējais vietais disks ar kabeli, procesors “Color it”, portatīvais dators “Toshiba,- atstājami /pers. A/ rīcībā.

Rezolutīvā daļa

Ievērojot Kriminālprocesa likuma 511.-515.,520.,527., 528.,529., 531.pantu,
tiesa nosprieda
/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 150.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar piespiedu darbu uz 16stundām.
Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto, piekto daļu soda izciešanā /pers. A/ ieskaitīt apcietinājumu no 2016.gada 9.janvāra līdz 2016.gada
10.janvārim, kas atbilst 16 piespiedu darba stundām.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 133.panta pirmo daļu, notiesātajam, kuram piespriests piespiedu darbs, ir pienākums desmit darba
dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas pieteikties piespiedu darba izpildes institūcijā atbilstoši deklarētajai dzīves vietai piespriestā soda
izciešanai.

Lietisko pierādījumus: mobilo telefonu “Samsung ace 4”- iznīcināt; Toshiba store jet 3206B 269359 0867 ārējo vieto disku ar kabeli, procesoru
“Color it”, portatīvo datoru “Toshiba,- atstāt /pers. A/ rīcībā.
Spriedumu var pārsūdzēt 10dienu laikā Zemgales apgabaltiesā apelācijas kārtībā, iesniedzot sūdzību vai protestu Tukuma rajona tiesā, tikai
daļā par piespriesto sodu, procesuālajiempārkāpumiem.

Tukuma rajona tiesas tiesnese R.Bruce

Depresijas 'problēma'13. Jul 2017 @ 18:26
PAR UZPŪSTO DEPRESIJAS PROBLĒMU
Jau vairāku gadu garumā saziņas līdzekļos dzirdam, redzam un lasām psihiatrijas „korifeju” izteikumus, ka Latvijā esot pāri par 100 000 t.s. „depresijas slimnieku”, no kuriem tikai maza daļa regulāri ārstējoties, bet pārējie esot atstāti likteņa varā, un valstij vajagot kaut ko darīt šinī sakarā. It sevišķi lielu centību augstāk minētās idejas propagandēšanā izrāda dakterīši Elmārs Rancāns, Elmārs Tērauds un Biruta Kupča. Sen jau man gribējās dot pretsparu šiem murgu izteikumiem, bet arvien uzradās problēmas, ko uzskatīju par aktuālākām un steidzīgāk publiski apspriežamām, nekā dažu, vismaz manā uztverē, pašu ne pārāk psihiski veselu radījumu izteikumi, kuru nepareizību, kā man likās, vismaz nacionāli domājoši ļaudis jau nu tāpat lieliski saprot. Tomēr, izlasot V.Eizes izteikumus laikraksta „DDD” 30.06.’17. numurā, nācās secināt, ka ar manis iepriekš rakstīto par tamlīdzīgām lietām, piemēram, šeit: http://spoki.tvnet.lv/tribine/Psihi/696617 ir par maz, un nepieciešams šo t.s. „depresijas problēmu” iztirzāt dziļāk.
Kaiti, kad cilvēkam rodas problēmas ar psihi tādā apmērā, ka viņš kļūst pret visu vienaldzīgs un nespēj rūpēties ne vairs par tuviniekiem, ne sevi pašu, pasaule pazīst jau simtiem, ja ne tūkstošiem gadu ilgi, tāpat gadu simtu laikā tika izstrādātas dažādas šādu radījumu ārstēšanas metodes, dažas no tām visai drastiskas un no mūsu viedokļa nehumānas – piemēram, apziņas izslēgšana ar mietu un pēc tam atdzīvināšana, aplejot ar aukstu ūdeni (pēc insulīna atklāšanas to sāka aizstāt ar t.s. diabētisko komu), dažādas kontrastu dušas, elektrisko krampju izraisīšana, arī vienkārši pēršana ar dažādām vicām pēc vispārzināmā lauku pirts principa… utt., u.tjp. Būtībā koka vai gumijas nūju varētu uzskatīt par vienu no populārākajiem seno laiku „antidepresantiem”, ja nu reiz lietojam mūsdienīgu terminoloģiju. Antidepresanti kā ķīmiskas vielas parādījās 20.gdsm. otrajā pusē, visai drīz pēc tam, kā zinātnieki atklāja antibiotikas, un tos vairāk vai mazāk sekmīgi sāka izmantot mediķi-psihiatri terapeitiskos nolūkos. Ļaudis, kuru tuvinieku vidū nebija psihiatrijas slimnieku, par tiem visai maz ko zināja, atšķirībā, piemēram, no saaukstēšanās, vēdera darbības traucējumu vai pretsāpju zālēm, kuras atradās teju jebkuras ģimenes aptieciņā. Taču, medicīnai komercializējoties un zāļu ražošanai kļūstot par ienesīgu biznesu, arvien vairāk uzradās apsviedīgu medikamentu izplatītāju, kuri saprata, ka tieši t.s. „antidepresanti” var kļūt par ļoti ejošu preci, jo cilvēki, tos lietodami, ātri pie tiem pierod, tāpat kā pie heroīna, kokaīna un citām „baudvielām”, būdami spiesti tos iegādāties līdz pat sava mūža galam. Nav jāskaidro, kāda peļņa no tā rodas visādiem zāļu lielfirmu tirdzniecības pārstāvjiem visā pasaulē, un nav būtiskas nozīmes, šīs zāles pilnībā vai daļēji apmaksā valsts vai slimnieks tās pērk no savas kabatas, nauda tik un tā nonāk zāļu ražotāju un izplatītāju rīcībā. Viņu uzdevums tad nu ir censties pēc iespējas paplašināt savas produkcijas pircēju un patērētāju loku.
Lūk, tāpēc pirms gadiem 20-30 sākumā Rietumvalstīs un vēlāk pamazām arī aiz bijušā „dzelzs priekškara” sākās īsta „depresijas epidēmija”, proti, mēs uzzinājām, cik briesmīga esot šī slimība, cik daudzi ar to slimojot (it īpaši slaveni sportisti, kinoaktieri, dziedātāji, arī politiķi – kā likums, visi no labi vai pat ļoti labi situētām ģimenēm), pie tam šī kaite esot tik viltīga, ka daudzi paši to nemaz nepamanot un neapzinoties, ka ir slimi, un tikai tad, kad visgudrais speciālists esot ar viņiem aprunājies un konstatējis viņu „patieso stāvokli”, parakstījis glābjošos antidepresantus, tad tikai nabaga slimnieciņš sapratis, ka bez šīm zālēm tak nemaz neesot iespējams dzīvot, kā gan viņš līdz šim vispār varējis eksistēt, tās nelietodams? Līdztekus tika arī skandināts, ka būt psihiatrijas slimniekam neesot nekāds kauns, ka gandrīz visi pagātnes dižgari esot bijuši ar novirzēm, ka vāja nervu sistēma tieši liecinot par augsti attīstītām prāta spējām… utt., u.tjp. Vārdu sakot, beigās nonāk pie secinājuma, ka tieši tie, kas lieto psihotropos medikamentus (un antidepresantus it sevišķi), esot tie pareizie un normālie, savukārt tie pārējie nesaprotot, ka viņiem arī vajagot ārstēties… Lūk, šāda vistiešākā šī vārdā nozīmē ŠIZOFRĒNISKA ideoloģija izplatās t.s. „civilizētajā pasaulē”, toties „mazattīstītie ļaudis”, kā, piemēram bušmeņi, pigmeji, arī aiz Polārā loka dzīvojošie čukčas neko par tādiem antidepresantiem nezina, līdz ar to arī nelieto tos, tomēr par spīti šim „drausmīgajam” faktam, izmirt tādēļ netaisās, tieši pretēji – viņu dabiskais pieaugums ir pozitīvs.
Interesanti atzīmēt, ka „lādzīgie” prāta apgaismotāji līdztekus tabletēm izgudrojuši arī t.s. „antidepresijas lampas”, kuras sevišķi esot nepieciešamas, piemēram, somiem, kuriem esot tik maz Saules un dienas gaismas, ka bez šīm „dziedinošajām ierīcēm” viņi neizbēgami aiziešot bojā. Gadsimtu gaitā, sēžot pie skala, sveces un vēlāk petrolejas lampas gaismā, šī tauta bija spējusi izdzīvot, bet nu, lietojot parasto elektrisko gaismu, tai būšot „vakars uz ezera”, ja neuzstādīšot gādīgo dīleru piegādāto „antidepresijas spuldzi”, kuras darbības pastiprināšanai, protams, tabletītes arī nenāktu par sliktu klāt piedzert…
Es, protams, varu iedomāties, kā daudzi, lasot šīs rindas, niknumā griež zobus un domās uz mani bļauj: „Ko tu muldi, Aivar, antidepresanti manam dēliņam (manai meitiņai) ir vienīgais glābiņš, ja to nebūtu, sen jau tas cilvēks par dārzeni būtu pārvērties…”. Es netaisos apstrīdēt faktu, ka ir ļaudis, kam šādi medikamenti tiešām ir nepieciešami, tāpat kā atzīstu faktu, ka ir slimnieki, kuriem regulāri ir nepieciešamas morfija injekcijas (un šeit es domāju ne tikai vēža slimniekus, kas aizvada savus pēdējos dzīves mēnešus (nedēļas), bet arī dažādas traumas guvušos, kā arī kaulu deformācijas skartos, kurus ne katrreiz iespējams izārstēt ķirurģiski, tāpēc ar šo savu mokošu kaiti viņiem nākas sadzīvot gadiem, pat gadu desmitiem ilgi). Šiem ļaudīm atbilstošie medikamenti ir jādod un, kā likums, viņi tos arī saņem. Ne jau uz viņiem ir vērstas šīs antidepresantu reklāmas! Tāpat, kā hroniskam alkoholiķim vai pīpmanim nav jāreklamē kāds konkrēts alkoholiska dzēriens vai cigarešu marka (viņi dzers un pīpēs visu, kas būs pie rokas), tāpat arī īsteni psihiski slimajam nav nepieciešama zāļu reklāma! Alkohola un cigarešu (pēdējās, par laimi, pie mums patlaban ir aizliegtas) reklāmas ir domātas nedzērājiem un nesmēķētājiem, sak, pamēģiniet, tas ir forši, stilīgi, jūs daudz zaudējat, ja to nepērkat un nelietojat! Un tieši tāpat antidepresantu reklāmas ir orientētas uz VESELIEM cilvēkiem, kurus šie reklamētāji un izplatītāji gribētu pataisīt par slimiem, lai viņiem nāktos pirkt viņu ražoto produkciju. Nožēlojami, ka sabiedrības vairums pret viņu centieniem ir tik pasīvs un iecietīgs. Ja tagad kāds, piemēram, balstoties uz to, ka ir ļaudis, kuri nespēj iztikt bez morfija, sāktu sludināt, ka Latvijā par maz lieto morfiju, ka ārzemēs (Rietumos) to ražojot un tirgojot daudz vairāk, tāpēc ārstiem vajagot tam pievērst uzmanību un biežāk saviem slimniekiem parakstīt morfiju, domāju, ka sāktos liela sabiedrisks sašutums, un šādu uzskatu paudēju pasludinātu par narkotiku izplatītāju, ļoti iespējams, ka pieprasītu pat viņu tiesāt. Taču, kad tieši tādā pašā veidā sāk sludināt antidepresantu lietošanas paplašināšanas nepieciešamību, tauta vai nu piekrītoši klusē vai pat aktīvi piebalso šādiem apgalvojumiem, nesaprotot, ka tādā veidā mūsu nācija tiek degradēta un pataisīta par no ķīmiskām vielām atkarīgu zombiju baru.
Rodas jautājums – no kurienes šie skaitļi ņemti par 100 un vairāk tūkstošiem Latvijā it kā esošo depresijas slimnieku? Atbilde – ne no kurienes, vienkārši izzīsti no pirksta. Ir sen zināms psiholoģisks paņēmiens, kā iestāstīt to, kas nav ar faktiem pierādāms. Jāsaka – to jau visi tāpat zina; ir sen jau noskaidrots, ka…; pastāv neapstrīdami fakti, kas liecina… utt., u.tjp. Un t.s, „vienkāršais cilvēciņš”, dzirdot šādus apgalvojumus, apmulst un domā: „Laikam jau tā tas būs, visi to zina un saprot, tikai es viens tāds atpalicis un nezinošs esmu, klusēšu un neizrādīšu, ka nezinu reizrēķina tabulu”. Taču šo ļautiņu reizrēķins ir visai īpatnējs, tajā 2 x 2 nav 4, bet gan 5, 10 un varbūt pat 100 – tieši tāpat, kā zināmajā anekdotē par grāmatvedi Joski, kurš uz jautājumu: „Cik ir divreiz divi?”, visgudri atbild: „Cik kungam vajadzēs, tik arī būs!”. Un šinī gadījumā, jāsecina, ka acīmredzot raksta sākumā minētajām personām VAJAG, lai būtu Latvijā tieši tāds depresijas slimnieku un līdz ar to arī antidepresantu lietotāju skaits! Jo acīmredzot viņi ir izskaitļojuši, ka tas būtu optimālais skaits, kas nodrošinātu viņiem sekmīgas rebes. Manā rīcībā gan nav tiešu pierādījumu, ka šie trīs ļaudis un viņiem līdzīgi tipiņi būtu zāļu lielražotāju firmu lobisti, tomēr viņu uzvedība netiešā veidā par to liecina gana nepārprotami.
Visbeidzot, kā arguments antidepresantu lietošanas nepieciešamībai ļoti bieži tiek izmantots tautas vairuma grūtais materiālais stāvoklis. Te nu jāatgādina A.Solžeņicina rakstītais grāmatā „Gulaga arhipelāgs”, ka, lai cik tas neliktos paradoksāli, pašnāvību skaits ieslodzījumā bija ZEMĀKS uz analogu iedzīvotāju skaitu, nekā brīvībā esošajiem. Un arī paši „prieces tabletīšu” ražotāji spiesti atzīt, ka tieši trūcīgajās, jaunattīstības valstīs viņu produkcijai nav pieprasījuma. Varbūt tas ir tāpēc, ka tiem, kam jārūpējas par iztiku, vienkārši nav laika depresoties? Un vai mēs precīzi zinām to robežu, kur beidzas slimība un sākas vienkārši slinkums un izlaidība? Lai tas nu paliek kā viela nopietnākām pārdomām! Es tikai aicinu atcerēties mūsu grūtībām pārpilno vēsturi, kuras gaitā mēs izdzīvojām bez morfijiem, heroīniem, LSD un arī mūsdienu modernajiem „antidepresantiem”, kuri, vienu vainu it kā ārstējot, daudzas citas tās vietā rada, turklāt vēl izsaucot atkarību teju uz visu atlikušo mūžu! Paturēsim to prātā, kad dzirdēsim zāļu lielražotāju lobiju kārtējās vaimanas par nabaga „depresēto” tautu !!! Un būsim stipri, kā miesā, tā garā !!!

13.07.2017. Aivars Gedroics

Vēstule Stomaninam 5.-9.07.2017.10. Jul 2017 @ 16:04
Приветствую узника совести !!!
Получил твоё письмо, опечатанное во Всесвятской почте 14-06-17, в Даугавпилсе на сей раз лишь 30-06-17, как видишь, шло на неделю больше, чем предыдущие письма. Хрен знает, кто там усиленно его читал, наши или ваши длинноносы…  Что то письмо конфисковали у тебя, ничуть не удивлён, если честно, то по таким критериям они могли бы ВСЕ мои тебе адресованные письма конфисковать, и я удивлен, почему они так и не поступают…  Кстати, тебе ведь не впервые мои письма не передают (официально), а раньше, когда их сжирали, попки тоже об этом тебя извещали или это впервые они так любезны?  Кстати, в твоем письме, где ты пишешь про перевод в крытую тюрьму, целая строка ручкой замазана, ты обычно так не делаешь, попки видно свои сраные щупальцы прикладывали. Вот что интересно, они из твоего письма мне ведь поняли наверное, что ты всё-таки получил то запретное письмо, не стали из-за этого швон наводить и выяснять, как такое могло случиться?  Вообще надо бы все письма передавать, обходя их, как тебе, так и мне, я так сэкономил бы на марки, да и ты гораздо быстрей мог бы с содержанием моих писем ознакомиться… Я писал об этом Глебу, но он не очень был от этой идеи в восторге, мол, ему и так много чего нужно проносить, мол, пробуй сначала легально, уж если не получится, тогда… Короче, этих строк уже вполне хватает, чтобы и это письмо они схавали бы, потому не знаю, есть ли смысл его пытаться отправлять по почте… Если может только для того, чтобы мысленно представить злые рожи цензурщиков, читающих, как я их поношу к едреной матери…  Главное, что меня интересует – как долго они письмо маринуют после его получения? Ты не отвечаешь обычно, сколько дней проходят с той даты, как на нем появляется печать ст.Всесвятской до того момента, как письмо передают (если не конфискуют, конечно) в твои руки…
Я внимательно слежу за твоим ЖЖ, был недавно несказанно рад, когда увидел, что ты всё же снова написал слова поддержки бомбистам, хотя и знаешь, что это грозит тебе новым сроком. Вот, за что я тебя уважаю, так за твою непоколебимость! Ты не отказался бы от того, что Земля вертится, как это сделал Галилей, нет, ты шел бы на костер как Ян Гус и Дж.Бруно! И пока ты таким будешь, я буду с тобой дружить как тот тигр с козленком, которых недавно все мировые ТВ показывали, правда, забыл, чем эта дружба закончилась… хотя наша дружба не менее странной может показаться со стороны, ведь что общего может иметь нацист с либерастом, и тем не менее… 
Коль уж затронули эту тему, расскажу, что 1-07-17 у нас в Риге было мероприятие, отмечали приход немецкой армии, они заняли Ригу этого числа 1941 года. Собралось человек 30 (даже для нашей маленькой страны мало), это и понятно, все же дорожат своей репутацией, хотя шествие было официально разрешено и согласовано с Рижской Думой. Как и следовало ожидать, из СМИ (даже маскальских) никого не было, хотя их и специально приглашали, но это общеизвестный способ борьбы с особо опасными инакомыслящими – полностью игнорировать их, даже плохого слова о них не проронить ни одного! Полицейские тоже были, примерно один на двух участников шествия.  Вели себя очень корректно, не придирались, даже когда развернули флаг с большой свастикой и пронесли его метров так 500-600. Со стороны прохожих внимания обращали лишь иностранные туристы, которых очень интересовало «what is this flag?», мы не стали общаться с теми, которые не считают нужным перед поездкой к нам наш язык выучить… Короче, все прошло как надо, лишь дождь моросил немного… Видео с этого мероприятия я выложил в ФБ, увидим, сколько оно там простоит… Уже уходя с мероприятия, мне под ногу буквально с неба упали (скажи ещё, что Бога нет! ) 10 евриков, правда сильно намоченных и помятых, но вполне пригодных к употреблению. Кстати, у нас тут недавно были выборы в самоуправления, в том числе Рижское, псевдоопозиция хвасталась, что скинет с поста мэра маскаля Ушакова, но пару голосов не хватило для этого. И вот я там, на мероприятии этом, сказал – не психуйте, братцы, из-за этого, когда мэром был латыш Биркс, нам во время этого шествия всегда ставили «палки в колеса», да и 16-го марта тоже. А сейчас вот никто нас не трогает и даже охраняют. Это, конечно, не означает, что Ушаков на нашей стороне, просто он не старается быть более яростным католиком, чем папа Римский, а вот Бирку было очень важно всем показать, что никакой он не националист и решительно осуждает «экстремистов», Ушакова в этом и так никто не подозревает, потому он может особо не стараться…  Вся его т.н. «оппозиция» финансируется бандой Сороса, там одни продажные шкуры и засранцы, ни одного ценного Латыша среди них нет… И замени бы они Ушакова, «хрен редьки слаже не стал бы». Вот это я говорил людям, в основном со мной соглашались, хотя пару придурков и назвали провокатором, но я к этому давно привык и не удивлюсь и даже не возмущаюсь…
Про суды ты правильно пишешь, у нас ситуация тоже не намного лучше, чем у вас, шансы выиграть простому смертному там минимальны, однако, смысл бороться всё же есть по нескольким причинам: 1) ты обращаешь на себя внимание, про тебя начинают хоть что-то писать и говорить; 2) хоть какая-то перемена в унылой жизни; 3) ты забираешь время и деньги у сраного госаппарата (найдись ещё пару сотен таких как ты, и он это почувствует); 3) да и сам процесс увлекателен и интересен (вспомни анекдот про поручика Ржевского – детей я лично терпеть не могу, но вот процесс их создания обожаю! ), по крайней мере, мне так кажется из своего опыта. Потому я считаю, что судится всегда надо, даже если ты 100% уверен, что проиграешь, всё равно надо. Я кстати про это писал в своей последней статье в ЖЖ, жаль, ты не прочтешь, она на латышском. 
Да, кстати, у нас судей тоже не избирают, а назначают пожизненно после проверочного срока. Снять могут по состоянию здоровья или при нарушении закона с их стороны, такие примеры были, хотя и не очень часто. Дать право их избирать мало что изменит, как и депутатов, тупое быдло выберет тех, кто громче кричат, вот и всё…
Да, ты правильно понял, я пишу для всех, кто понимают русский язык, особенно для братьев хохлов, сам видишь, как я их постоянно учу, да только проблемы из-за этого себе наживаю…  «Накладно» в употреблял именно как синоним слова «затруднительно», я, хоть официально и не работаю, но всё же не арестант и не инвалид, постоянно дома не сижу, надо время от времени и престарелым родителям помогать и какую-нибудь халтуру достать (в основном это разные переводы и юрид.консультации) на карманные расходы… и т.д., и т.п., короче, не обижайся, но заниматься ревизией и перепечаткой твоих писем мне честно некогда. 
Твое письмо Зеличенко, где ты среди прочего советовал ему почитать какую-то совковую книгу, где один мальчик подходит к иконе Святого Николая, спрашивает, правда, что тебя нет, икона молчит, и он убеждается, что был прав…  Оно, по-моему, было опубликовано в твоей группе поддержки в ФБ, куда сейчас у меня доступа нет. Если ты этим серьезно не доволен, то требуй от всех своих друзей, чтобы меня там восстановили, авось послушают… 
Кстати, админы групп, это пешки, а самые главные цензоры смотрят весь профиль, их никто не видит, и не знают, как их звать, а вот они всех видят и всё знают, ну точно как Господь Бог!  И вот они поставят тебе бан на 30 суток и пояснят, что это «за несоблюдение правил коммуникации в ФБ», также как и тебе дают карцер «за несоблюдение правил внутреннего порядка колонии». И не только банят, но и убирают неугодные статьи. Вот мое предпоследнее письмо тебе, кстати, тоже убрали, не только вашим попкам оно, оказывается, не нравится.  Я, правда, как вернулся, разместил ссылку на него! И ещё я там написал такой призыв:
Aivars Gedroics 29. jūnijs plkst. 21:05 • Дорогие друзья! Банда ционистов-масонов-пидарасов меня постоянно банирует из-за несоблюдения т.н. "стандартов коммуникации в ФБ". Цензуре поддаваться не намерен, впредь также буду писать всё, что захочу. Потому не удивляйтесь, что меня снова скоро опять забанят. Пишите мне aivars_666@inbox.lv, читайте мой блог: klab.lv/users/aivars_666/ !
Кстати, вот блог мой они, слава Богу, не трогают, веду его уже с 2005-го года, никто никогда ничего оттуда не убирал и не банировал. Обидно, когда человек напишет что-то мне в ФБ, а я как немой, читаю, но ответить ему не могу. Сейчас они может поймут, что в таком случае надо мне на э-почту писать! И не думай, что я такой один, знаю по крайней мере десяток людей, которых также пытают. И эти люди мне потом тоже извиняются, что не могли мне ответить. Такая вот «дерьмократия» в королевстве сиониста Цукерберга! 
А что касается «детского печения», то да, под этим сейчас понимают всё, что угодно, читал, как в форумах врачи жаловались, что из «ютуба» удаляют даже клипы, где детям уколы и клизмы ставят, мол, не положено детскую попу голую нигде видеть. В то время реальных педофилов весьма слабо ловят. Короче, дурдом полнейший в мире сейчас творится… 
Ладно, вот мы подошли к теме, которую я уже раньше затрагивал, и теперь снова к ней хочу возвратиться. Не пойму, на кой хрен тебе этот сраный психолог так нужен? Любовью с ним будете заниматься, что ли?  По-моему, известие о том, что тебе такой спец нужен подзарез, авторитет твой в глазах общества (и в моих тоже) вовсе не прибавляет… Вспомни, что писал Солженицын (мне, кстати, это очень понравилось) про то, что число суицидов в лагерях было значительно НИЖЕ, чем на воле… И ещё - повесть про Робинсона Крузо ты тоже наверное читал… Что он написал в песке про своё положение – я одинок, это с одной стороны плохо, ибо некому не помочь, но, с другой стороны, это хорошо, ибо нет ни хищного зверя, ни злого человека, кто мог бы на меня напасть или повредить моё скудное имущество… Вот так и тебе – с одной стороны скучно, но с другой – представь себя хоть на минуту в камере блатных!!! Единственное, что в этом было бы хорошо, толерантность к жопоебам у тебя исчезла бы как минимум в течении полчаса, гарантирую…  Ну, а так, конечно, это был бы ад, и веревка из него единственное спасение – тут уж комментарии излишни… Ты сейчас сыт (по крайней мере по сравнению с узниками Колымы), тебя не бьют, те изнуряют непосильным трудом, позволяют читать и писать (вспомни, как Солженицын вынужден был носить с собой четки, чтобы наизусть заучить свою поему, ибо написать её было невозможно). Конечно, ты хотел бы условия как у Брейвика, но для этого надо что-то криминальное совершить на территории Норвегии, а пока довольствуйся тем, что есть…  А эти психологи (да и все люди, специальность которых начинается на псих-…) сами сплошь дебилы, типов с отклонениями в психике так и тянет осваивать подобные профессии. И что они (он) тебе скажет – на подобие христианских священников, что ты сам виноват, что надо мирится, меняться, не быть столь радикальным, идти на компромиссы…и т.д., и т.п. Поверь, доброму он тебя не научит, дай Бог, если хоть не испортит… У тебя же есть Глеб, по-моему, он тебе здорово помогает юридически, другие друзья тоже, мать ещё жива – неужели этого ещё не достаточно, на кой х… тебе ещё психолог, выполняющий роль капеллана в царское время, а в советское – политрука?  Кстати, на мать не злись, что у неё нервы не выдержали, так бывает, она ведь из-за тебя столько выстрадала, по профессии она, если не ошибаюсь, педагог, а уж у этих людей ой как нервы расшатаны, я сам из семьи педагогов-пенсионеров, знаю, о чем пишу…  Здорово, что вы помирились!
Так что, извини, что лезу не в своё дело, но мой всё же совет – завязывай с психами и их жополизами, добра от них не увидишь, лишь имидж свой попортишь и здоровье тоже!
Про «Белый букварь» - незачем ждать 2020 года, Глеб пусть распечатает с инета и тебе принесет ознакомиться. Текста там мало, в основном картинки, ведь книга для детей (!!!) предусмотрена. На каждую букву алфавита там есть рисунок и стихотворение, вот, например, на букву «А» поясняют, что такое Арийцы, на буку «В» - Вермахт, а букву «Г» - Гитлер… и т.д., и т.п. Как ты понимаешь, эти понятия трактованы исключительно в положительном плане. И ещё – текст и стиль стихотворений очень похож на твой- также призывают всех неугодных бить, стрелять, жечь, резать…и т.д.  Прямо не верится, что ты эту книгу не читал…  Конечно, на данном этапе истории русские скины нам враги, но, не дай Бог, начнется новое нашествие типа монголо-татарского (на сей раз со стороны Китая) или наплыв негров-имигрантов (уже сейчас достаточный), тогда уж всем белым народам, включая и русских и евреев, надо будет вместе бороться за своё выживание… Кстати, ты наверняка слышал про книгу Жана Распая «Лагерь Святых», написанную уже в 1973-году, считающейся пророческой, как и роман Дж.Орвеля «1984», сейчас она является бестселлером почти во всех странам Европы… Вот тебе аннотация этой книги: В 1973 году Жан Распай (Jean Raspail), известный путешественник, исследователь и автор книг о путешествиях, написал футуристический роман «Лагерь Святош» (The camp of the Saints). Время действия — примерно 25 лет в будущем (т.е. практически наши дни!). В полунищей Калькутте (Индия) разразился голод. Из гуманитарных соображений правительство Бельгии решило впустить некоторое количество детей на свою территорию, но когда десятки тысяч изможденных матерей с детьми хлынули в бельгийское Консульство, испугалось, отменило свое решение и закрыло здание... …Через 10 лет, в предисловии к очередному переизданию, Распай писал о внезапном видении, посетившем его в один из дней 1972 года, когда он из окна своего дома смотрел на Средиземное Море: " Миллион бедных, убогих, вооруженных только их слабостью и количеством, сокрушенные страданием и нищетой, обремененные голодными коричневыми и черными детьми, готовые высадиться на нашу землю, авангард бесчисленных масс, тяжело давящих на все части нашего усталого и сытого Запада. Я буквально видел их, видел страшную проблему, которую они представляют, проблему абсолютно неразрешимую внутри наших моральных стандартов (выделено мною). Дать им высадиться, значит уничтожить нас. Не пустить — уничтожить их». «После того как белая раса была размыта и уничтожена, проводились археологические раскопки пласта времён „мирного завоевания“ Европы цветными. Повсеместно обнаруживались тела изнасилованных и обезображенных белых женщин. Тела несчастных напоминали бомбы Второй Мировой, которые находят и ныне в городах Европы и России…»
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/book/1000746524-stan-izbrannyh-lager-svyatyh-zhan-raspaj
Так что историю забывать нельзя, конечно, но и к новым потрясениям следует также заранее готовиться….А что касается таких государств как, например, США, то там все нации уже так размешаны, что только цвет кожи и определяет отличие человека от общей массы, понятие национальности там уже давно исчезло, для них nationality и citizenship синонимы, и Европу тоже туда двигают, в первом паспорте ЛР, который я получил, слово «гражданство» переводилось на английский как citizenship, а теперь уже пишется nationality, то бишь каждого гражданина ЛР приравнивают по сути дела к латышу. 
Про Гитлера есть тоже хорошая и очень объемная книга Джона Толанда, так и называется „Adolf Hitler”, на наш язык она переведена, должна быть и на вашем. Настоятельно тебе рекомендую и её прочесть, если только появиться такая возможность.
Что Виктор и Глеб, как и Саша – евреи, я решил по их внешнему виду и тому, что они так яростно тебе помогают. Ведь у евреев есть по-моему весьма хороший кодекс поведения, велеющий помогать соотечественнику в беде всегда, даже если его в душе ненавидишь… Нам тут от вас было бы чему поучиться…  Но вне зависимости от того, какой они национальности, они хорошие люди, и тебе повезло, что есть такие друзтя…
Про Чечню – считаю неправильным называть её столицу Грозным, ведь у этого города было дано новое название – Джохар, вот так его нам и следовало бы произносить, Дудавева надо восхвалять, а не кровожадного пса Ивана 4-го, в Ливонии кстати его называли Янкой Ужасным, на Украине – Кровавым…Расправа с голубыми – это как оплата за то, что Чечня смирилась с теперешним статусов и не требует полной независимости. Я, конечно, более рад был бы, если они не пидаров, а «кафиров» убивали бы, но и голубых мне тоже не жалко, и уж защищать хоть и от твоего имени я их точно не буду, пусть это делает та тройня, про которую я писал выше… 
Я полностью согласен с тем, что ты пишешь про телесные наказания, ещё один аспект забыл упомянуть – они гораздо ДЕШЕВЛЕ, чем содержание человека в неволе. Жаль, что ни в Европе, ни в США они уже не применяются, одни арабы-исламисты про них ещё не забыли…так что есть в этом радикальном Исламе и кое-что хорошее, не говори!  И ещё продолжу про казни…Недавно фрагментами посмотрел фильм про Софию Перовскую, снятый в 1967 году, как раз на 100-летие убийства Александра 2-го. Как там показано, Софа и её сподвижники вели себя ещё хуже декабристов – лишь обнимались и слезно прощались друг с другом вместо того, чтобы крикнуть хоть это толпе – мы убили Сашу 2-го, ваше дело убить и 3-го! И эти дурацкие простыни, которые на них надевали, им покорно стоя… Елки-палки, тебе же терять нечего, пока твои руки свободны, бросайся сам на палача, души его! И даже при связанных руках можно пытаться ему зубами в горло вцепиться, как на том же ФБ хвастался один бывший армянский боевик – мы их (азербайджанцев) как волки зубами грызли, когда у нас патроны кончились и ножи для рукопашного боя сломались… Ну, результат, конечно, ясен, их бы убили, но не вешаньем, а штыком, мечом или пистолетом… Читал также про случай, когда немцы собрались вести вешать на площадь в городке каком-то группу советских партизан, а они, когда поняли что к чему, голыми руками напали на немцев, их конечно, тут же всех перестреляли из автоматов, но вешать их пришлось тогда уже мертвых и вниз головой… Это выдавалось как большое геройство с их стороны, хотя, по сути дела, так на их месте должны были бы поступить все нормальные люди… Как писал в своем предсмертном письме осужденный Геринг: «Я просил вас лишь об одном – заменить мне виселицу расстрелом, вы даже в этом мне отказали, но я всё-таки нашел способ умереть мне таким образом, как самому нравится, а не как вы придумали». Ты уж наверняка знаешь, что он отравился ядом цианистого калия…
И ещё одну тему хочу затронуть – про Бога! Твои атеистические настрои мне известны, и я тебя за это не осуждаю. Но не помню, кто из философов сказал что-то подобное: «Даже если Бога нет, его следовало бы придумать!». Почему? Потому, что вера в Него очень помогает сражаться и отдавать жизнь за то, за что сражаешься! Смотри, как легко мусульмане-радикалы сознательно идут на гибель, ибо верят, что Аллах наградит их местом в раю за это! А вот наши братья хохлы, хотя наверняка в большинстве своем крещеные, всё же в душе являются атеистами, потому так дорожат своей Земной жизнью – единственной и неповторимой, что сотнями и тысячами сдаются в плен, а потом ещё готовы идти в этот позорный парад, тоже своего рода прайд (ну прямо как немцы 24-го июня 1945-го года), и нашелся ли хоть один, кто им плюнул в лицо и сказал – убивайте меня прямо сейчас, если хотите, но я никуда не пойду… Уверен, не будь у чеченцев глубокой веры в Аллаха, хунта Ельцина их бы всех за полгода смолола бы и уничтожила. Да и ещё – ты в детстве наверняка читал «Старого Хотабича», которого ученик Волька учил уму разуму. Заметил ли ты, что он, несмотря на то, что Хотабич, как и подобает настоящему исламисту, в конце каждого предложения упоминает Аллаха, ни разу не говорит ему: «Кончай чепуху нести, никакого Аллаха на свете нет»! Такого предложения в этом романе-сказке ты нигде не найдешь! А почему? Да потому, что написан он был в то время, когда советы считали исламистов своими союзниками против Израиля. И они также считали, что уже в школьном возрасте нужно приучать советских граждан к сотрудничеству с ними. Вот потому была написана эта книга-сказка, чтобы в занимательной форме подготовить будущих защитников отечества к борьбе вместе с мусульманами против ционистов-капиталистов! Но они знали, как враждебно относятся мусульмане к тем, кто говорят, что Бога (Аллаха) нет, потому пропаганда атеизма отсутствует как в этой детской книге, так и в общение с мусульманами в целом! Вот и тебе также советую не слишком с этим увлекаться, ибо так ты можешь потерять друзей не только среди чеченцев… ну, а есть Он или нет, это мы точно узнаем, когда после смерти попадем к Нему или нет…
Ну, как видишь, это всё я писал на 80% не тебе, а остальной аудитории! А теперь о более личном, не столь глобальном…  «Звательный» падеж, да, это тот же „vokatīvs”, ибо он как раз и используется, когда мы кого-то зовем или к кому-то обращаемся. Не знал, что у вас тоже такой был. Мне также интересно было, откуда у вас такое изречение «поставить точку над i», лишь недавно узнал, что до реформы большевиков у вас в алфавите тоже была такая буква. Букву «с» к именам мы добавляем потому, что почти все наши мужские имена так кончаются, ну и нам удобней говорить SergejS IvanovS, а не Сергей Иванов, это своего рода интеграция чужих имен собственных в нашу среду.  Ещё такая особенность есть в разговоре наших местных русских, что позволяет отличать их от ваших. Числа с запятыми они зачастую произносят так – 2,5 читают «два кома пять». Это они от нас позаимствовали, поскольку запятая у нас называется komats и мы редко говорим «два и пять десятых», а даже по радио и ТВ слышно постоянно «divi koma pieci”, что местные русичи так буквально и перекладывают на свой манер – «два кома пять», чем вводят в недоразумение «неинтегрированных» русских, которые не понимают, кто и из-за чего вдруг впал в кому!  Надеюсь, слегка поднял тебе настроение этим!
Что касается эстонского языка, да, там два гласных означают то же самое, чо у нас черточка сверху. Но вообще наши языки очень отличны, даже индийский язык (не говоря про русский) нам ближе, чем эстонский, ведь он принадлежит к группе индоевропейских языков, а эстонский – к финно-угрской группе! Потому не очень много латышей, свободно говорящих по эстонски. Другое дело литовский язык, он нам весьма близок, отличается он нашего примерно как русский от польского – вроде что-то знакомое есть во всех словах, но без переводчика или пол литра не поймешь сразу!  Так что ты правильно все понимаешь уже и сам… А вот славянские фамилии есть и у нас тоже полно – Ivanovs, Petrovs, Andrejevs, также трансформированных – Orols, Kots, Koziols (от каких слов они произошли, нет необходимости пояснять же, верно?). Однако больше всего иностранных фамилий у нас немецкого происхождения, таких как Blaumans, Grosbergs, Freidenfelds… Они сохранились с тех пор, когда бароны давали крестьянам фамилии, и, если те сумели с ними поладить, то получали немецкую фамилию как вознаграждение, таким образом, мужик как бы «интегрировался» в ранг аристократов…  Моя фамилия собственно литовско-польского происхождения… А чтобы литовцы с белорусами спорили бы из-за фамилий, этого не слышал, вот про герб (всадник на коне) - да, одно время они были одинаковыми у Белоруссии и Литвы, потом Лукашенко всё вернул «на старые места». Меня более настораживает прочитанное на одном сайте инфо, что как будто Министр Иностранных дел Польши объявил, что возразит против принятия Украины в ЕС, если та будет восхвалять Бандеру. По мне, этот ЕС нах.. нужен как Польше, так и Украине, но не об этом тут речь, а о том, что происходит вмешательство во внутренние дела другой страны. И как после этого говорить о новой Речи Посполитой??? 
Твою заметку сканировал и отправил Гарде, надеюсь, он ответит. За деньги, если они будут, многое чего можно напечатать, например, хотя бы наши письма, за годы твоей отсидки их пару десяток уже наберется… будет ли кому-то интересно их читать, это уже другой вопрос. Про твоего отца, я думаю, мама всё же кое-что знает, иначе ты был бы Ивановичем, как все не знать от кого рожденные, а раз Владимирович, то значит он всё же не «неизвестный солдат», как в том анекдоте про бомжа, который регулярно приносил цветы к известному памятнику в Москве, таким образом отдавая честь своему отцу. 
Надеюсь, это письмо застанет тебя на старом месте ещё !!!


5.07.-9.07.2017 Aivars Gedroics (я лично так подписываюсь везде)


ПАРАШУ НА ПОМОЙКУ !!! P.S. Прочти это, сравни со своим последним словом и согласись наконец – будь этот фрукт ещё жив, он ЖОПУ тебе подтереть не достоин, не то, что ноги!
Последнему слову Радуева в Махачкале предшествовали три взрыва, выполненных одинаковым почерком. Небольшой мощности взрывные устройства крепились в район бензобака автомобилей правоохранительных органов. Первый взрыв прогремел 8 декабря напротив военной прокуратуры, два других - накануне судебного заседания у прокуратуры республики и в автохозяйстве УВД Махачкалы. Никто не пострадал, но в прокуратуре имеют все основания полагать, что они подготовлены именно сторонниками бывшего "бригадного генерала". Впрочем, как сообщил "Известиям" руководитель пресс-службы Управления Генпрокуратуры по Северному Кавказу Сергей Прокопов, никаких дополнительных мер безопасности в Махачкале не вводилось: "Усиливать уже некуда, и так все на ногах". В пятницу в зале заседания первым выступил адвокат Радуева Салман Арсанукаев. Он потребовал снять за недоказанностью обвинения в организации незаконных вооруженных формирований, во взрыве на Пятигорском вокзале, в захвате в заложники сотрудников Пензенского ОМОНа, а также обвинения по другим эпизодам. Адвокат попросил суд учесть сотрудничество подзащитного со следствием и то, что у него двое малолетних детей. Сам Радуев старался придерживаться только фактов. Как рассказал "Известиям" Сергей Прокопов, присутствовавший на процессе, он выступал около 20 минут, текст читал по бумаге. - Прежде всего Радуев высказал одобрение речи генерального прокурора и поблагодарил суд за объективное разбирательство, - рассказал Прокопов. - Он, дескать, предчувствовал, что обвинение потребует пожизненного заключения, но не думал, что будет привязывать его, Радуева, к взрыву в Пятигорске. Тем самым он косвенно признал, что все, что он сделал, вполне достойно пожизненного. В дальнейшем он довольно долго пытался обосновать свое неучастие в подготовке этого взрыва. По поводу событий в Кизляре и Первомайском Радуев продолжал утверждать, что осуществлял только политическое руководство и поэтому во всех случившихся бедах виноват командовавший операцией Исрапилов. Закончил Радуев четверостишием собственного сочинения, в котором говорится, что все, что он совершил, делал ради процветания Ичкерии. Следом за Радуевым выступил Турпалали Атгериев, который говорил больше часа. - Для нас это было неожиданностью, - говорит Сергей Прокопов, - обычно он изъясняется кратко. Атгериев долго рассуждал на политические вопросы, виновным себя ни в чем не признал, сказал, что действовал в обстановке военного времени и судить его надо по военным законам. Суд объявил перерыв до 18 декабря, когда с последним словом выступит Асланбек Алхазуров. По словам судьи Верховного суда Дагестана Багужи Унжолова, председательствующего на процессе, приговор может быть вынесен 25-26 декабря.

Оккупантам тоже не везет иногда однако…
ЕСПЧ запретил давать русское имя ребенку из Латвии без окончания «s»Европейский суд по правам человека после 9 лет разбирательств отказал русской семье в праве назвать ребенка именем Мирон, поскольку по правилам написания нелатышских имен, имя мальчика должно быть изменено.
Семья Антоновых, проживающая в Латвии, хотела назвать своего сына русским именем Мирон, однако этого им не позволили власти страны. В регистрации объяснили свое решение правописанием нелатышских имен, — сообщает Delfi
Так, имя мальчика «Мирон» предложили изменить на «Mirons», но этому воспротивились уже сами родители.

Как они объяснили, имя, которое предложили в регистрации, созвучно с латышским словом «mironis», что в переводе на русский язык означает «покойник».
Несколько лет подряд родители пытались добиться права назвать ребенка русским именем, но суд все время оставался на стороне властей.
По прошествии некоторого времени депутат Рижской Думы Руслан Панкратов, наблюдавший за развитием событий, отправил это дело в Европейский суд по правам человека в Страсбург.
Панкратов выступал в суде от лица общественной организации «Верните наши имена!». Он пытался добиться от ЕСПЧ регистрации мальчика под тем именем, которое хотят дать ему родители.

Однако спустя 9 лет судебных разбирательств по делу «Об искажении русских имен и фамилий в латвийских паспортах», которое началось еще 18 июня 2006 года, ЕСПЧ сообщил Панкратову о невозможности исполнения его жалобы и окончательно отказал ему в рассмотрении дела.
Как сообщил Панкратов, данное решение действительно не подлежит обжалованию и дальнейшему рассмотрению, а само дело будет уничтожено в течение года после даты вынесения судебного решения.

http://www.rubaltic.ru/news/15032016-imya-russkomu-bez-s/
Tags: ЕСПЧ, Латвия жжёт, русские в Латвии

1.07.2017.6. Jul 2017 @ 22:00
Tie bijām mēs! https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=z9h7BkP2zUE
Other entries
» PRETDARBĪBA
Pretdarbība noziedzīgajam režīmam
L.Inkina raksts „Nodokļi”, kas bija publicēts sociālajos tīklos un arī avīzē „DDD”, liek aizdomāties par to, kur mēs, latvieši, šobrīd īsti dzīvojam, un vai mums šobrīd vispār ir tāda valsts, kas mūs – pamattautu – sargā un aizstāv? Lai arī ne visi lasītāji tam piekritīs, es personīgi uzskatu, ka tādas valsts mums šobrīd nav. Ne Saeimā, ne valdībā mums nav neviena kārtīga, Patriotiska latvieša, visi 100 deputāti, sākot ar „Saskaņu” un beidzot ar VL/TB-LNNK ir nelieši un nodevēji, atšķiroties viens no otra tik vien kā ar savu nekrietnības pakāpi. Pašreizējā situācijā ir loģiski, ka mums savukārt nav nekādas vajadzības sargāt un atbalstīt šo t.s. „Latvijas valsti”. Līdz ar to jāsecina, ka t.s. „4.maija republikas” sabrukšana un iznīcība no Īstu Nacionālpatriotu viedokļa mums nekā slikta nenestu, taisni otrādi, tā būtu pat atbalstāma un vēlama. Protams, mums jācīnās pret šo režīmu ar likumīgām, demokrātiskām metodēm, vardarbība nebūtu jālieto, jo nav jāsagādā mūsu tautas ienaidniekiem tā priecīgā iespēja dabūt mūs aiz restēm. Jālieto Satversmē atļautās, nevardarbīgās cīņas metodes, galvenā no tām ir – nesadarbošanās ar valdošo režīmu, cenšanās iztikt bez tā palīdzības un neko tam pretī arī nedodot.
PSRS laika krievu disidents A.Solžeņicins savulaik grāmatā „Gulaga arhipelāgs” rakstīja, ka staļiniskais tirānijas režīms ilgus gadus varēja netraucēti plosīties tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tautas vairums nesaprata, ka valstī pie varas ir nelieši un noziedznieki, daudzi no tiesas ticēja varturu sludinātajam, ka viņi ir „darba tautas aizstāvji” un ka viņu kvēlākais sapnis ir panākt tautas labklājības līmeņa celšanos līdz paradīzei zemes virsū – komunismam, kura „priekškambaris” tad nu būtu attīstītais sociālisms, kurš 20.gdsm. 30.gados PSRS arī it kā esot ticis uzcelts. Protams, celtniecības procesā vienmēr mēdz būt arī traucēkļi, kurus tad modrās drošības iestādes nesaudzīgi likvidē. Un vairums ļaužu, redzot (lai gan vispār šo procesu centās no ļaužu vairuma acīm noslēpt), ka NKVD aizved viņu kaimiņus, pie sevis domāja: „Nu, redz, tur jau kaut kas nelabs bija… par velti pie mums nearestē… un, ja nu tiešām viņi nav vainīgi, gan jau viņus drīz vien atbrīvos”. Un ļoti līdzīgi viņi uzvedās, kad ieradās pievākt arī viņus pašus – nekliedza, neprotestēja, neprasīja aizstāvību no palicējiem, jo uzskatīja: tā ir kļūda, kas drīzumā tiks izlabota. Šīs kļūdas izlabošanai gan bija nepieciešami gadi, pat gadu desmiti, un daudzi no arestētajiem mira, nespējot izturēt ieslodzījuma necilvēciskos apstākļus, vai arī tika nogalināti, taisnības triumfu nesagaidot. Paradoksālākais bija, ka arestēto radinieki pat kautrējās un nevēlējās stāstīt sabiedrībai taisnību par to, kas noticis ar viņu tuviniekiem, jo gan baidījās paši tikt arestēti „par pretpadomju propagandu”, gan daudzi sirds dziļumos arī šaubījās – vai tiešām mūsu mīļā strādnieku-zemnieku vara ne par ko bāž ļaudis cietumā, varbūt tomēr mūsu dēls (tēvs, brālis, māte, māsa) ir tomēr ko pretlikumīgu izdarījis, tikai mēs par to nezinām.
Lūk, līdzīgi ir arī mūsdienās. Vai ir daudz tādu cilvēku, kuri publiski uzdrošinās aizstāvēt vajātu disidentu, pret kuru jau ir uzsākts vai draud tikt uzsākts kriminālprocess un par šo faktu tiek publiski paziņots Sorosa kontrolētajos (99% no visiem Latvijā esošajiem) saziņas līdzekļos? Uz vienas rokas pirkstiem tādus var saskaitīt! Labākā gadījumā varbūt kāds uzdrošināsies šādam cilvēkam piezvanīt un pajautāt: „Nu, vecīt, tiešām tā ir, kā tur „Panorāma” par tevi teica?”, bet tas arī būs viss, pat morālu, kur nu vēl materiālu atbalstu šim cilvēkam neviens (tikpat kā neviens) nesolīs. Pats ar to saskāros, kad kosmopolītiskā pederasta Arņa Krauzes izprovocēts, ģenproks Kalnmeijers izmuldējās Latvijas Radio ēterā, ka tāds Aivars Gedroics būšot laikam jāsauc pie kriminālatbildības par naida kurināšanu pret bēgļiem (juridiski absurds formulējums, it īpaši no tik augstas amatpersonas mutes). Šīs darbības mērķis acīmredzot bija panākt, lai es pārtrauktu tiesvedību pret Latvijas Radio un pie viena arī izdzēstu savu profilu „tviterī”, kura saturs tā nepatika pidaram Krauzem un viņa draugiem. Šādus draudzīgus ieteikumus saņēmu no daudziem zvanītājiem, kuri bija uztvēruši saziņas līdzekļos daudzkārt tiražēto Kalnmeijera tirādi manā sakarā. Un liels bija viņu izbrīns, kad es atbildēju, ka nekādā gadījumā to nedarīšu divu iemeslu dēļ: 1) tādejādi es pats netieši būšu atzinis sevi par vainīgu; 2) mani nelabvēļi būs panākuši, ko gribējuši – viņiem netīkamas informācijas pazušanu no plašsaziņas tīmekļa. Krauze un Co vai plīsa no dusmām, redzot, ka nekas no manis rakstītā nezūd, bet tiek papildināts arvien jauniem, viņiem tikpat netīkamiem izteikumiem. Kopā ar bijušo kompartijas sekretāri Ingrīdu Ābolu viņi rakstīja kļauzas par mani uz visām iespējamām instancēm, taču neko nepanāca, neviens mani pat nepratināja kā kriminālprocesa dalībnieku. Beigās viņiem nācās sakostiem zobiem atzīt savu sakāvi un pat atļaut kādu reizi nedēļā atkal izteikties „(Ne)brīvajā mikrofonā”.
Diemžēl absolūtais vairums režīma vajāto nerīkojas tā, kā es, bet nekavējoties sāk birdināt „krokodila asariņas”, nožēlot gan savu rīcību, gan „nepareizās” domas, kvēli solot laboties un „vairs tā nedarīt”, labprāt vienojas ar izmeklētāju un prokuroru par „priekšstatu par sodu” situācijās, kad viņiem būtu reālas izredzes panākt lietas pilnību izbeigšanu vēl līdz tiesai uz reabilitējošiem pamatiem. Vēl jo vairāk – viņi pat noraida nesavtīgu palīdzību no domubiedru puses, ja tāda tiek piedāvāta. Par to daudzkārt esmu pārliecinājies, mēģinot uzņemt sakarus (ļoti bieži tas neizdodas) ar politiski vajātām personām un piedāvājot viņām par velti savu juridisko palīdzību. Labākā gadījumā par atbildi ir stindzinošs klusums, sliktākā – mani elementāri pasūta d…t ar vārdiem: „Atšujies no manis, provokator, es esmu savu vainu sapratis, es tagad esmu gudrāks un muļķības vairs nedaru, bet tu gribi panākt, lai mani nekur darbā vairs neņem…”. Tādās reizēs taisni nagi niez kraut pa ģīmi šādiem gļēvuļiem un rodas doma: „Kaut tu, gļēvā lupata, vispār labāk savu stulbo muti nebūtu vaļā vēris un rokas pie datora taustiņiem licis, ja nespēj atbildēt kā vīrs par to, ko runā un raksti!”. Plaši pazīstams ir šāds varonis - Tieslietu Ministrijas parlamentārais sekretārs Janka Iesalnieks (tautā dēvēts par Sūkalnieku), kurš regulāri mēdz atsaukt savus izteikumus jau dažas stundas pēc tam, kad tie parādījušies publiskajā apritē. Savu vīrieša godu un cienu šis radījums tādejādi sen jau ir pazaudējis, toties ticis pie naudīga un prestiža amata „4.maija režīma” valsts pārvaldē.
Tomēr visdziļāko nosodījumu manās acīs pelna kāds cilvēks, kurš, uzzinājis, ka viņu grib tiesāt par „naidīgiem izteikumiem” pret nēģeriem, nekavējoties devās uz Tvaika ielu, nosimulēja trako un dabūja 2.grupas psihiskā invalīda statusu, izmantodams to vēlāk kā argumentu lūgumam viņu kā slimu cilvēku atbrīvot no kriminālatbildības vai vismaz bargi nesodīt. Nevienai dzīvai būtnei šāda rīcība nedara godu, tomēr fakts, ka šādas rīcības autors nav kāda puņķaina padsmitniece, bet vīrietis spēka gados, kas turklāt vēl regulāri apmeklē sporta klubus, padara to manās uztverē par ārkārtīgi nožēlojamu un pretīgu. PSRS laikos čeka centās piespiest psihiatrus atzīt tai netīkamus cilvēkus par garīgi slimiem, bet mūsdienās gļēvuļi un deģenerāti to dara paši, drošības iestādes lieki neapgrūtinot.
Vispār, ar skumjām jāsecina, ka līdztekus sev par Nelokāmiem Cīnītājiem, kas, par spīti aktīvai varturu pretdarbībai, nav atzinuši savu neesošo vainu un drosmīgi turpinājuši savu sabiedriski-politisko darbību, ir atzīstami vienīgi Aivars Garda, Līga Muzikante un Leonards Inkins, pēdējais gan izpelnījās manu nosodījumu par čekai nevēlama raksta izdzēšanu no „draugiem.lv” profila, kas šo cilvēku no tiesas procesa tik un tā nepaglāba. Jācer, ka nu Leonards darīs visu iespējamo un pat neiespējamo, lai pelnīto sodu saņemtu tie, kas mēģināja viņu nelikumīgi notiesāt. Ar kompensācijas pieprasīšanu tādās reizēs ir par maz, jāprasa izmeklētāju un prokuroru pašu arestēšanu un tiesāšanu vai, sliktākajā gadījumā, vismaz viņu atlaišanu no darba.
Taču atgriezīsimies pie raksta sākumā minētās tēmas, ko tad darīt ar mūsu Latvijā valdošo „4.maija režīmu”? Atbildi atkal esmu noskatījis no Solžeņicina kredo attiecībā uz PSRS, kas būtu piemērojams arī mūsu situācijā: „NETICI !!! NEBAIDIES !!! NELŪDZ !!!”. Tas nozīmē – centies izdzīvot bez šīs varas palīdzības, lai nebūtu jāspēlē pēc tās izstrādātajiem noteikumiem. Pirms dažiem gadiem mūsu „gādīgie” varturi izdomāja, ka katram zemnieku saimniecības īpašniekam, katram individuālajam komersantam, katrai pašnodarbinātai personai arī tad, ja tā gada laikā ar savu darbību nekā nav nopelnījusi, jāmaksā valsts budžetā 50 jevriki gadā par to vien, ka viņš kā persona ir reģistrēts un tiek pārbaudīts, kas varturiem sagādājot lielas pūles un milzu izdevumus. Nu, tādā gadījumā aicinu šos ļaudis atteikties no sava statusa un darboties nelegāli, oficiāli, protams, sakot, ka nekādu saimniecisku darbību tās neveic. Lai pie varas esošie rīkļurāvēji nekad neko no viņiem nedabū, arī tad, ja pēc gadiem viņiem sāks veikties labāk un būtu iespēja dalīties pelņā ar valsti. Zemniekus aicinu pie iespējas pilnībā pāriet uz naturālo saimniecību, nereģistrēt lopus un nevienam neteikt, cik un kādi tie ir. Protams, jebkādas vietējās un jevrosojuza subsīdijas viņi tādejādi zaudēs, toties iegūs brīvību paši dzīvot un saimniekot kā viņiem ērtāk, nedrebot, vai pie kūts izveidotā vircas bedre atbilst eirostandartiem vai nē. Produktus censties iepirkt un pārdot viens otram „pa tiešo”, apejot starpniekus-veikalniekus, tāpat arī tiešās maiņas ceļā – preci pret preci – neņemot rokā pretīgos jevrikus. Nekādus PVD un tamlīdzīgus pārbaudītājus savā teritorijā nelaist, piedraudot ar fizisku vardarbību pret tiem, kas bez atļaujas iekļūs viņiem piederošajā privātīpašumā. Tā, maz pa mazām, soli pa solim, jācenšas attālināties no oficiālajām varas struktūrām, padarot savu dzīvi no tām pilnībā neatkarīgu un nekādā veidā ar tām nesaistītu.
Viena lieta gan būtu jāievēro – uz uzbrukumu no varturu puses jāatbild ar vismaz tādu pašu, ja ne vēl niknāku uzbrukumu. Katru administratīvi (par kriminālajiem vispār nerunāsim) uzlikto sodu ir obligāti jāapstrīd un jāiziet cauri visām tiesu instancēm, beigās nesmādējot arī ECT (jācīnās ar tiem ieročiem, ko mūsu tautas ienaidnieki paši ir mūsu rokās ielikuši). Mēs zinām, ka par to pašu braukšanas ātruma pārsniegšanu katru nedēļu policija soda vairākus simtus cilvēku. Diemžēl tikai retais izmanto iespēju, nemaksājot nekādu tiesas nodevu, šos sodus apstrīdēt tiesā, atrunājoties: „Tāpat jau neko nepanākšu!”. Mana atbilde tādiem cilvēkiem ir – arī tad, ja neko nepanāksi, tik un tā ir jātiesājas! TIESĀTIES VAJAG PAŠA TIESĀŠANĀS PROCESA DĒĻ !!! Ja tikai viena nieka 10.daļa administratīvi sodīto ļaužu vērstos ar prasību pārskatīt uzliktos sodus tiesās, viņi burtiski paralizētu šo iestāžu darbu, nekādas citas lietas vairs nevarētu izskatīt. Lūk, tas ir tikai viens no viediem, kā varam nevardarbīgi un likumīgi graut valstī pastāvošo mums naidīgo režīmu! Bet, ja mums tas ir par grūtu, ja mēs neko reāli negribam darīt, tikai sūkstīties, cik dzīve ir netaisna, tad ziniet, ka tāda tā ir un paliks VIENMĒR, jo nekādi marsieši no Kosmosa neatlidos un mūsu vietā mūsu problēmas neatrisinās. Ja mēs, piemēram, pēc mūsu darba devēja ierosinājuma, dēļ viņam netīkama ieraksta kādā sociālajā tīklā, paši labprātīgi aizejam no darba un uz atvadām vēl šo netīkamo ierakstu izdzēšam, lai par mums „nepaliktu sliktas atmiņas”, tad neesam cilvēki, bet nožēlojami rāpuļi, kuri nav pelnījuši ne mazākās līdzjūtības un atbalsta, un man personīgi šādu ļautiņu vēlākās sūdzības saziņas līdzekļos izsauc vienīgi nievas un pretīgumu. Krieviem ir labs sakāmvārds: „Ja tev bija bail kauties un tu muki, kad tev grasījās uzbrukt, tad tagad vairs dūres nevicini un nelielies, cik drošs un stiprs tu esi!”. Dzīve pati par sevi ir nemitīga cīņa par eksistenci ne tikai džungļu pasaulē, bet arī starp cilvēkveidīgajām būtnēm, un, ja kādam tā šķiet par grūtu, tad tiešām šādam radījumam ir vērts padomāt, vai viņam vispār atmaksājas pa šo zemīti staigāt…
Tautu likteņus lielā mērā nosaka tas, cik daudz tajās ir bijis drosmīgu cilvēku un cik – gļēvu deģenerātu. Ja pēdējie sāk prevalēt, tauta nenovēršami aiziet bojā!
LABĀK STĀVUS MIRT, NEKĀ DZĪVOT UZ CEĻIEM !!! CĪŅAI UN UZVARAI SVEIKS !!!

22.06.2017. Aivars Gedroics
» Cirka bendes
Sorosa pavēles sekmīgi pilda arī "nacionāļi"!
Drukāt Aizvērt
Balsošanas rezultāti
par 54, pret 4, atturas 17

Datums: 2017.06.15 11:12:19
Balsošanas motīvs: Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (846/Lp12), 3.lasījums
Grupēt: pēc balsojuma rezultāta alfabētiskā kārtībā
Vārds Frakcija Balss Vārds Frakcija Balss
PAR: 54 44. Veiko Spolītis VIENOTĪBA Par
1. Hosams Abu Meri VIENOTĪBA Par 45. Laimdota Straujuma VIENOTĪBA Par
2. Aldis Adamovičs VIENOTĪBA Par 46. Inguna Sudraba NSL Par
3. Solvita Āboltiņa VIENOTĪBA Par 47. Edvīns Šnore VL-TB/LNNK Par
4. Ringolds Balodis NSL Par 48. Juris Šulcs VIENOTĪBA Par
5. Aija Barča ZZS Par 49. Jānis Upenieks VIENOTĪBA Par
6. Mārtiņš Bondars LRA Par 50. Viktors Valainis VIENOTĪBA Par
7. Augusts Brigmanis ZZS Par 51. Juris Viļums LRA Par
8. Ivars Brīvers LRA Par 52. Ilze Viņķele VIENOTĪBA Par
9. Andris Buiķis VL-TB/LNNK Par 53. Jānis Vucāns ZZS Par
10. Einārs Cilinskis VL-TB/LNNK Par 54. Dzintars Zaķis VIENOTĪBA Par
11. Lolita Čigāne VIENOTĪBA Par PRET: 4
12. Gundars Daudze ZZS Par 1. Artūrs Rubiks SASKAŅA Pret
13. Raivis Dzintars VL-TB/LNNK Par 2. Jānis Ruks LRA Pret
14. Ritvars Jansons VL-TB/LNNK Par 3. Jūlija Stepaņenko SASKAŅA Pret
15. Andrejs Judins VIENOTĪBA Par 4. Mārtiņš Šics LRA Pret
16. Artuss Kaimiņš Par ATTURAS: 17
17. Guntis Kalniņš ZZS Par 1. Valērijs Agešins SASKAŅA Atturas
18. Ojārs Ēriks Kalniņš VIENOTĪBA Par 2. Boriss Cilevičs SASKAŅA Atturas
19. Valdis Kalnozols ZZS Par 3. Aleksandrs Jakimovs SASKAŅA Atturas
20. Aleksandrs Kiršteins VL-TB/LNNK Par 4. Andrejs Klementjevs SASKAŅA Atturas
21. Askolds Kļaviņš ZZS Par 5. Sergejs Mirskis SASKAŅA Atturas
22. Rihards Kols VL-TB/LNNK Par 6. Vladimirs Nikonovs SASKAŅA Atturas
23. Janīna Kursīte-Pakule VL-TB/LNNK Par 7. Ņikita Ņikiforovs SASKAŅA Atturas
24. Vilnis Ķirsis VIENOTĪBA Par 8. Vitālijs Orlovs SASKAŅA Atturas
25. Gunārs Kūtris NSL Par 9. Igors Pimenovs SASKAŅA Atturas
26. Inese Laizāne VL-TB/LNNK Par 10. Ivans Ribakovs SASKAŅA Atturas
27. Ainars Latkovskis VIENOTĪBA Par 11. Raimonds Rubiks SASKAŅA Atturas
28. Ilmārs Latkovskis VL-TB/LNNK Par 12. Zenta Tretjaka SASKAŅA Atturas
29. Atis Lejiņš VIENOTĪBA Par 13. Jānis Tutins SASKAŅA Atturas
30. Aleksejs Loskutovs VIENOTĪBA Par 14. Jānis Urbanovičs SASKAŅA Atturas
31. Aivars Meija NSL Par 15. Ivars Zariņš SASKAŅA Atturas
32. Rihards Melgailis LRA Par 16. Mihails Zemļinskis SASKAŅA Atturas
33. Ainārs Mežulis ZZS Par 17. Igors Zujevs SASKAŅA Atturas
34. Romāns Naudiņš VL-TB/LNNK Par NEBALSO: 8
35. Imants Parādnieks VL-TB/LNNK Par 1. Jānis Ādamsons SASKAŅA Nebalsoja
36. Edgars Putra ZZS Par 2. Inesis Boķis VIENOTĪBA Nebalsoja
37. Artis Rasmanis ZZS Par 3. Ints Dālderis VIENOTĪBA Nebalsoja
38. Romualds Ražuks VIENOTĪBA Par 4. Sergejs Dolgopolovs SASKAŅA Nebalsoja
39. Inguna Rībena VL-TB/LNNK Par 5. Jānis Klaužs ZZS Nebalsoja
40. Kārlis Seržants ZZS Par 6. Anrijs Matīss VIENOTĪBA Nebalsoja
41. Andris Siliņš ZZS Par 7. Arvīds Platpers NSL Nebalsoja
42. Valdis Skujiņš ZZS Par 8. Juris Vectirāns ZZS Nebalsoja
43. Edvards Smiltēns VIENOTĪBA Par
» Tā sauktie "prodažnije škuri"...
Arī es varēju būt viens no šiem, ja Dirsplēsim pakaļu laizītu!
http://www.gorod.lv/novosti/281031-lachplesis-i-dzalbe-obeschali-tysyachu-rabochih-mest-sozdali-70-dlya-svoih
» Vēstule Stomahinam 25.04.2017.
Приветствую тебя, Борис!
Твоё письмо, написанное 13.04, отправленное 14.04, получил уже 20.04, как раз на день рождение Фюрера.  Видишь, могут прислать письмо меньше чем за неделю, если хотят. А вот почему мои письма к тебе приходят только через месяц? Почта их маринует или сраные попки в твоей колонии ими восхищаются неделями? Ты обрати внимание на несоответствие печати почты ст.Всесвятской и дню получения письма тобою и потребуй объяснения на этот счет у них. Пусть не вые…ваются там! 
Кстати, твою позицию на счет соблюдения ИХ законов я понимаю и в целом поддерживаю, но всё же ты не до конца консеквентен в этом плане, ибо решения о переводе в тюрьму всё же оспариваешь, так почему же не начать ВСЕ их решения на счет тебя оспаривать, чтобы жизнь им малиной не казалось бы? Да, поздравляю тебя с тем, что уже 3-я их попытка перевести тебя туда провалилась, как пишет «грани.орг», то опять напортачили с документами, не было там моратория никакого. Одним словом говоря, одни остолопы-пидарасы работают в твоей колонии, ты уж извини, что оскорбил твоих любимых секс-меншинств невольно. 
Также поздравляю тебя с тем, что недавно произошло в Питере, ты, конечно, понял, о чем я. Смотрел твой блог, думал, будет статья об этом, но вместо этого прочел, как ты с мышами воюешь.  Да, в этом плане хотя бы тебе повезло, что не приходится их также и есть, как героям Солженицына. А вот в ДНР уже продают замороженные мыши в упаковках как диетический продукт, сам видел фото в инете. Видно плохо кормит Хутин своих подзащитных всё-таки…  Так как на счет твоей позиции, решил её придержать при себе или потом всё же опубликуешь? Моё мнение, что может и не стоит специально нарываться на рожон и сроки постоянно себе добавлять..ну решать тебе самому, конечно.
Про твои письма и мои тебе. Я как раз потому такие длинные их пишу и так много времени на это дело трачу, что они лишь на 20% адресованы тебе лично, а на 80% - всему миру, по сути дела письмо тебе - это как одна из моих публикаций. Потому и желательно было бы, чтобы люди могли бы прочесть и твои тоже, чтобы лучше понять им, на что я отвечаю. Но «препарировать» их для меня, скажу тебе откровенно, накладно, потому давай будем так делать впредь – если ты разрешаешь публиковать, то сообщи мне, и я это сделаю, а если нет – то нет; но резать письма по кусочкам я не буду, ок? Кстати, не знаю толком, где сканировать твои письма, ибо из твоей группы поддержки в ФБ меня вышвырнули, точней, вышвырнул твой друг Саня Зеличенко, тот самый, с которым вы так яростно недавно о Боге спорили.  Причина – неуважительное отношение к партизанке Зойке, ну и к нему тоже, соответственно, кто её так защищал… Кстати, под виселицей она вела себя отменно, не так как декабристы, которые стояли как бараны, а ведь у них так много времени было, там же не было всё подготовлено, табуретки полчаса искали, если не больше, вот где им заняться бы политагитацией, а не молитвы читать, ожидая встречи с Всевышнем… Только, когда веревки оборвались, Рылеев начал возмущаться, мол, что вы за дебилы, вешать людей и то не умеете… И никто не крикнул – добейте царя, раз мы не успели! Так что в этом плане Зойка молодец, хотя в целом она солдатской подстилкой была конечно. Про Кроун Фри ничего больше не знаю, кроме его псевдонима… Ну Глеб и Виктор тоже там есть, да… Всех не помню, да и незачем наверное мне уже эта информация теперь…
Ладно, что там про твою группу, весь ФБ в целом опять для меня ограничен на 30 дней, как раз тоже меня «поздравили» 20.04.17. Там все очень просто – хватает какому-нибудь ублюдку пожаловаться админам, что, например, Иван Иванов, кого-то оскорбил, и его тут же наказывают. Если ты хоть формально можешь свои наказания обжаловать, то у пользователей ФБ даже такой возможности нет. В течении 30-ти дней они могут только читать инфо на своем профиле, но ничего ответить не могут и запостить тоже. Ну, прямо как психи в дурке, но они обычно сами не желают общаться из-за своих сдвигов, а тут непослушным вот таким образом затыкают рты… Не сам Цукерман, конечно, этим занимается, для этого у него есть тысячи прислуг, в основном все, конечно, тесно связаны с фондом Сороса. Вот так они понимают де(р)мократию свою… Меня радует, что ты являешься приятным исключением среди либерастов. Да, тоталитарные режимы сжигали книги, так на то они и были ТОТАЛИТАРНЫМИ, но когда при «демократии» тоже диктуют, что читать и писать можно, а что нет, то какая это уже, к черту, демократия? А «Белый букварь» наверное нигде не купишь, но в инете инфо про него дох… и больше, только как тебе до него добраться то?  В целом это такая азбука восприятия мира с точки зрения русских скинов, есть там полезные вещи, но и шовинизма, конечно, тоже не мало…
К Трампу похолодели русичи после того, как он дал ракетный удар по Сирии, ты наверное об этом знаешь. Кстати, я успел написать в группах «правосеков» ФБ, что вот так надо было сделать, когда оккупанты праздновали присоединение Крыма к ПаРаше, пустить туда ИГЛЫ и всё в фарш перемолоть… Многие перепостили эту запись, десятки лайков поставили, но что толку от этого, ведь реальных действий нет и не будет…  Поросенок недавно был в Латвии, там ему от имени ЕС пообещали – если Крым не вернут, ПаРашу ВЕЧНЫЕ санкции ожидают… Вот уж напугали русского медведя эти комариные укусы санкций. Раз уж им страшно оказывать военную помощь Украине, то могли бы хоть заблокировать карты банков паРаши, пусть такие туристы как Гена и Вован из Нижнего Тагила (видел «Нашу Рашу»?) наличными рассчитываются, посмотрели бы, как долго им их хватило бы, так нет же, западным бизнесменам и бизнеследи это же экономически не выгодно, деньги же не пахнут, даже если из жоп «парашников» идут… Кстати, Трамп прислал письмо нашему «презику» Вейонису, где высказал уважение нашему народу и среди прочего обещал нам всяческую поддержку в случае военного конфликта, будем надеяться, что это не только слова, хотя красиво говорить все умеют, а не каждый свои слова делами подтверждает. Ты прав, что, чем больше солдат НАТО из Западных стран тут будет, тем спокойней нам станет жить, но я думаю, что убийство хотя бы 20 солдат армии США вызовет в мире гораздо более широкий резонанс, чем 2000 солдат армии Украины или какой-нибудь другой страны бывшего СССР, Хутин это понимает, потому пока к нам «зеленых, вежливых людей» не шлет… Впрочем, врагов внутри страны у нас и так хватает, тот же НАТО в своё время требовал быть к ним толерантными и не заставлять гавкать на собачьем языке. 
Про Новодворскую и Гитлера – да, она у власти не была, но мой опыт показывает, что как раз те, кто добираются до власти, меняют свои взгляды на более умеренные, чтобы эту власть снова не потерять, уж больно дорога она им становится. Вот и Трамп тоже пошел на компромиссы, уже не столь резок по многим вопросам, правда, нам, балтийцев, это как раз на руку, что он всё-таки вмешивается в дела, прямым образом не касающихся США и их государственной безопасности. Терпеть не могу политиков-торговцев, которые на свои взгляды смотрят как на продаваемый товар – ах, эти сырки не идут? Народ их не любит кушать? Поменяем на другой сорт! Не говорю, что именно такой была Новодворская, но всё же. А вот ты в этом плане молодец, что тебе наплевать, потеряешь ты друзей или нет, ты всегда говоришь и пишешь то, что думаешь, независимо, понравится это твоему собеседнику или нет. Я вот точно такой, потому и чувствую близость к тебе, несмотря на разность во многих взглядах.  Хотя по гороскопам мы разные, ты – Дева, я – Стрелец, как утверждают астрологи, эти знаки плохо уживаются между собой.  Но, поскольку мы не в одной камере, то я думаю, что письмами ещё не надоели друг другу…  Кстати, из-за моей прямоты и открытости во взглядах меня, я так чую, не только Саша, но и Глеб и Виктор не очень то любят, и я их за это не осуждаю, ведь они все евреи, а я восхваляю Гитлера, я бы на их месте, наверное, тоже не очень хотел бы общаться с таким человеком как я. 
В прошлом письме я писал про Чечню, что мол, там тебя не станут уважать, если узнают про твое отношение к геям, так вот, сейчас у нас говорят, что их там прямо уже убивают на улицах, они бегут оттуда ещё быстрей как своё время евреи из Германии. Не знаю, не преувеличивают ли они – те, кто про такое говорят и пишут – но если так и есть на самом деле, то это перебор, конечно, но что поделаешь – радикальный ислам такой уж есть. Госдеп США вроде дал приказ Хутину с этим делом разобраться, ведь Чечня вроде бы «де йуре» всё ещё часть паРаши, посмотрим, чем это закончится.
Про книги я уже писал, что на том сайте цены очень разные, и книга может внезапно появиться и исчезнуть, как вот и та, которую ты хотел, нет её и всё. Есть там книги такого ныне покойного адвоката Грутупса, переведенные на русский язык, например «Эшафот» про повешенных немецких генералов (была у нас такая публичная экзекуция в феврале 1946-года) или про еврея Бейлиса, которого 100 лет назад в Киеве хотели наказать за ритуальное убийство, но так и не доказали его причастие к нему. Я думаю, тебе было бы интересно всё это почитать, но не уверен, что в з/к тебе их передадут, наверное, тогда надо их маме отправить, тут ещё вопрос об оплате, конечно, встает (цены от 10 до 20 евро + доставка)… Меня огорчило, что ты с мамой поссорился, подумай, стоило ли это того, всё же самый близкий твой человек и едва ни единственный родственник, кто о тебе заботился до сих пор… Не моё дело учить, но может попроси прощение, даже если не чувствуешь себя виноватым, это тебе в дальнейшем окупиться, поверь. Мама твоя всё же не Ленка, которая может быть и не быть, маму ничем не заменишь… Кстати, а твой отец давно умер, если не секрет, конечно? Про этого человека я никогда ничего не слышал…
Вот, Ле Пена набрала 2-е место в выборах, если она сумеет добиться поддержки левых, кандидат которых не будет дальше бороться (как в своё время делал и Гитлер), то может реально и победить. Из НАТО, я думаю, выйти ей не даст мнение народа, да и не будет же она обладать неограниченной властью как Екатерина Вторая. А вот ЕС получит хорошую трещину по швам, и так ему и надо. Уже их политика миграции чего только стоит… Впрочем, нет смысла повторять уже много раз сказанное.
Про частные фирмы и госмонополию, видишь, у нас делают так, приближенные к власти люди создают своё ООО, которая потом участвует во всех конкурсах и везде побеждает, с наружи вроде бы честная конкуренция, а по сути дела как раз то и есть, о чем ты пишешь – власти заставляют всех дружить с теми, кто им выгоден, а не выгодных посылают на три буквы, то бишь, обретают на банкротство. А вот лавочки на селе и на окраинах городов под таким предлогом очень легко закрыть – были бы они ОФИЦИАЛЬНО государственными или самоуправленческими, то избиратели могли бы апеллировать к совести депутатов, а так они как Пилат Понтий моют руки и говорят: мы тут не при чем, это частный бизнес, мы в него НИКОГДА не вмешиваемся… Короче говоря, нагло врут и ушами даже не хлопают…такие вот дела с этим.
Про наказания – да, ты по делу упомянул телесные, я бы их вернул, например, за мелкие кражи. Поймали пацана с бутылкой пива при выходе из магазина мимо кассы, бутылку отобрать, 10-15 ударов по спине палкой, и гуляй, Ваня, дальше, пока ещё не попадешься… А то заводят уголовное дело, месяцами, а то и годами расследывают его, потом суд дает УСЛОВНО, конечно, сколько средств на это тратят, а паренек уже давно забыл, что он такое сделал и из-за чего вся эта возня.  В этом плане мусульмане молодцы, они гораздо проще такие дела решают… 
Ладно, ещё надо успеть рассказать про нашу грамматику. Да, имя существительные мужского рода, в том числе и родовые наименования и имена собственные, у нас пишутся с окончанием „-S”, которое конечно выговаривается тоже. И даже Йосиф Сталин и Адольф Гитлер у нас были в своё время JosifS StaļinS и Ādolf’s Hitler’s (немцы, правда, требовали писать через апостроф). Другое дело, например Отто Скорцени, там „s” не добавляется, поскольку эти слова (имена) не склоняемые. У нас, как и у вас, есть также падежи, даже одним больше, после предложного падежа (lokatīvs) следует ещё один – vokatīvs, его используют, когда обращаются к человеку, типа, Иван, иди сюда! И вот тогда окончание „-s” теряется, так что ты правильно написал мне «привет, Айвар», а не АйварС!  Вообще моё имя и фамилию по-русски можно в очень много вариантах писать, например, «Аиварс Гедроицс», «Айварс Гедройцс», «Аивар Гедроиц», «Айвар Гедройц», а ведь можно фамилию так, а имя иначе.  Как вот наш композитор RAIMONDS PAULS, по-русски он РАЙМОНД ПАУЛС. Почему имя теряет «с»,а фамилия нет, известно лишь Богу и маскалям.  Впрочем, Раймонд звучит неплохо и без «с», а вот «Паул» как то некрасиво звучит, верно?  Кстати, литовцы в свою очередь добавляют „-as”, например, MihailAS GorbačovAS. Так вот, в своё время они отправили на родном языке письмо генсеку ООН Коффи Анану, и он обиделся, а почему я AnanAS, то бишь плод растения?  Расизм! И теперь им дали разрешения иностранные имена писать в оригинале, чем многие космополиты охотно и пользуются. И по телевизору выступает уже NIKOLAJ BASKOV, а не NIKOLAJAS BASKOVAS. Надеюсь, мы по тому пути всё же не пойдем! Ладно, пока!
P.S. Даугавпилс с „Ī” – это в предложном падеже, «где – в Даугавпилсе». (Daugavpilī) 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ БОРЬБА ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ !!!
PAR MŪSU UN JŪSU BRĪVĪBU CĪŅAI UN UZVARAI SVEIKS !!!


25.04.2017 AivarS GedroicS
» Jānoskatās !!!
Kramiņš lieliski ieliek kloķi dirsā Sorosa pipeles sūkātājai Viņķelei !!! http://play24.lv/video/8404/preses-kluba-viesos-edgars-kramins-ilze-vinkele-ansis-bogustovs
» Arī tā mūs iznīcina !!!
Psihotropo preparātu izplatītāji grib padarīt par narkomāniem veselus cilvēkus, tādēļ izvērš šo propagandu!😒 http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/655619-ar_depresiju_latvija_ik_gadu_slimo_videji_115_000_iedzivotaju
» Cirka izvarotāji
Mūsu varturu rūpes par cirka izvarošanu (īpašu uzmanību iesaku pievērst NA balsojumam): Balsošanas rezultāti
par 44, pret 23, atturas 12

Datums: 30.03.2017 12:15:45
Balsošanas motīvs: Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (846/Lp12), 1.lasījums
Grupēt: pēc balsojuma rezultāta alfabētiskā kārtībā
Vārds Frakcija Balss Vārds Frakcija Balss
PAR: 44 44. Jānis Vucāns ZZS Par
1. Aldis Adamovičs VIENOTĪBA Par PRET: 23
2. Valērijs Agešins SASKAŅA Par 1. Sergejs Dolgopolovs SASKAŅA Pret
3. Ringolds Balodis NSL Par 2. Andrejs Elksniņš SASKAŅA Pret
4. Gaidis Bērziņš VL-TB/LNNK Par 3. Guntis Kalniņš ZZS Pret
5. Inga Bite LRA Par 4. Valdis Kalnozols ZZS Pret
6. Mārtiņš Bondars LRA Par 5. Andrejs Klementjevs SASKAŅA Pret
7. Augusts Brigmanis ZZS Par 6. Ivans Klementjevs SASKAŅA Pret
8. Andris Buiķis VL-TB/LNNK Par 7. Sergejs Mirskis SASKAŅA Pret
9. Einārs Cilinskis VL-TB/LNNK Par 8. Ņikita Ņikiforovs SASKAŅA Pret
10. Lolita Čigāne VIENOTĪBA Par 9. Vitālijs Orlovs SASKAŅA Pret
11. Ints Dālderis VIENOTĪBA Par 10. Sergejs Potapkins SASKAŅA Pret
12. Raivis Dzintars VL-TB/LNNK Par 11. Edgars Putra ZZS Pret
13. Ritvars Jansons VL-TB/LNNK Par 12. Romualds Ražuks VIENOTĪBA Pret
14. Andrejs Judins VIENOTĪBA Par 13. Artūrs Rubiks SASKAŅA Pret
15. Artuss Kaimiņš Par 14. Raimonds Rubiks SASKAŅA Pret
16. Aleksandrs Kiršteins VL-TB/LNNK Par 15. Andris Siliņš ZZS Pret
17. Askolds Kļaviņš ZZS Par 16. Valdis Skujiņš ZZS Pret
18. Rihards Kols VL-TB/LNNK Par 17. Jūlija Stepaņenko SASKAŅA Pret
19. Kārlis Krēsliņš VL-TB/LNNK Par 18. Mārtiņš Šics LRA Pret
20. Janīna Kursīte-Pakule VL-TB/LNNK Par 19. Silvija Šimfa NSL Pret
21. Vilnis Ķirsis VIENOTĪBA Par 20. Zenta Tretjaka SASKAŅA Pret
22. Inese Laizāne VL-TB/LNNK Par 21. Jānis Tutins SASKAŅA Pret
23. Ainars Latkovskis VIENOTĪBA Par 22. Mihails Zemļinskis SASKAŅA Pret
24. Ilmārs Latkovskis VL-TB/LNNK Par 23. Igors Zujevs SASKAŅA Pret
25. Atis Lejiņš VIENOTĪBA Par ATTURAS: 12
26. Ingmārs Līdaka ZZS Par 1. Aija Barča ZZS Atturas
27. Aivars Meija NSL Par 2. Inesis Boķis VIENOTĪBA Atturas
28. Rihards Melgailis LRA Par 3. Valters Dambe ZZS Atturas
29. Romāns Mežeckis NSL Par 4. Gundars Daudze ZZS Atturas
30. Romāns Naudiņš VL-TB/LNNK Par 5. Rihards Eigims ZZS Atturas
31. Imants Parādnieks VL-TB/LNNK Par 6. Aleksandrs Jakimovs SASKAŅA Atturas
32. Igors Pimenovs SASKAŅA Par 7. Armands Krauze ZZS Atturas
33. Inguna Rībena VL-TB/LNNK Par 8. Anrijs Matīss VIENOTĪBA Atturas
34. Edvards Smiltēns VIENOTĪBA Par 9. Ainārs Mežulis ZZS Atturas
35. Veiko Spolītis VIENOTĪBA Par 10. Artis Rasmanis ZZS Atturas
36. Laimdota Straujuma VIENOTĪBA Par 11. Ivans Ribakovs SASKAŅA Atturas
37. Inguna Sudraba NSL Par 12. Juris Vectirāns ZZS Atturas
38. Edvīns Šnore VL-TB/LNNK Par NEBALSO: 4
39. Juris Šulcs VIENOTĪBA Par 1. Solvita Āboltiņa VIENOTĪBA Nebalsoja
40. Jānis Trupovnieks ZZS Par 2. Ināra Mūrniece VL-TB/LNNK Nebalsoja
41. Viktors Valainis VIENOTĪBA Par 3. Vladimirs Nikonovs SASKAŅA Nebalsoja
42. Juris Viļums LRA Par 4. Ivars Zariņš SASKAŅA Nebalsoja
43. Ilze Viņķele VIENOTĪBA Par
» Pašvaldību vēlēšanas Rīgā
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS RĪGĀ GAIDOT
Mūsu t.s. „labējie spēki”, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, sākuši pilnā balsī skandināt, cik svarīgi būtu dabūt prom no Rīgas mēra amata prokrievisko okupantu Ušakovu, tautā sauktu arī par Urlakovu, ka šī mērķa vārdā visiem latviskajiem spēkiem esot jāapvienojas… utt., u.tjp. Paši gan liekas aizmirsuši, ka tieši viņu piekoptā noziedzīgā t.s. integrācijas (faktiski – pilsonības izdalīšanas) politika noveda pie tā, ka vēlētāju nacionālais sastāvs Rīgā krasi mainījās un ļāva ievēlēt par Rīgas pilsētas galvu vienu no integrācijas produktiem – naturalizētu okupantu Nilu Ušakovu. Ka suns maina spalvu, nevis tikumu, to uzskatāmi parādīja šī darboņa rīcība, parakstoties par krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā. Viņš labi zināja, ka krievvalodīgo vēlētāju acīs ar to tikai iegūs, savukārt letiņi, kā jau parasti, papukosies mājās zem segas, bet līdz nākamajām vēlēšanām tādu „sīkumu” jau būs piemirsuši. Galvenais taču ir ūdens, apkures tarifi, kā arī atlaides braucienam sabiedriskajā transportā… Pašvaldību darbs taču esot ļoti apolitisks…
Taisnība labad gan jāatzīmē, ka īpaši sliktāka (tieši no nacionālpatriotiskā viedokļa vērtējot) dzīve Rīgā pēc Urlakova nākšanas pie varas arī nav kļuvusi. Pat Dudajeva iela, kuru saskaņieši savulaik kvēli solīja pārdēvēt Artmanes vai vēl kādā citā „neitrālā” vārdā, ir saglabājusi savu pašreizējo nosaukumu. Protams, naivi būtu cerēt, ka Maskavas iela atgūs Latgales ielas vai Bruņinieku iela Aizsargu ielas nosaukumu, ja jau uz tādu fašistisku izgājienu neuzdrošinājās pat „nacionālistu” Purgaiļa, Ārgaļa un Birka vadītās Domes. Tāpat nesagaidīt ne no vienas līdzšinējās Domes vēlmi kaut kādas karaliskās piegulētājas Elizabetes vārdā nosaukto ielu pārdēvēt mūsu glābēja no moskaļu verdzības Valtera fon Pletenberga vārdā, kā tas bija laikā no 1941. līdz 1944.gadam. Ko nu vēl pīkstēt par „Pārdaugavas monstra” demontēšanu? Uz šādām nereālām lietām es neceru un negaidu, ka tās varētu tikt īstenotas. Ko gan mēs varam gribēt un ko mums vajag pieprasīt – netraucētu patiesi nacionālo spēku organizēto pasākumu norisi, piemēram, 16.martā vai 1.jūlijā. Un, lai cik tas nebūtu paradoksāli, bet fakti liecina, ka tieši Urlakova valdīšanas laikā to organizēšana ir ritējusi visnetraucētāk. Vai kāds atceras, kad pēdējo reizi ir bijusi tiesa, lai apstrīdētu 16.marta vai 1.jūlija pasākuma rīkošanas aizliegumu? Ja mani atmiņa neviļ, tad vismaz pēdējos 5 gadus tādas tiesas nebija tā iemesla dēļ, ka pēc tās neradās vajadzība – visi pasākumi tika atļauti tāpat. Lai atceramies, kādas atrunas tik neizmantoja tēvzemietis Birks, lai attaisnotu 16.marta gājiena aizliegšanu, vienreiz pat atļāvās palaist pīli, ka pie pieminekļa esot novietots spridzeklis, kura tur, protams, nebija. Vārdu sakot, centās nabadziņš, cik vien varēdams, pierādīt, ka viņš nav nekāds nacionālists un ka ekstrēmismu ir gatavs apkarot ar visu savu sirdi un dvēseli. N.Ušakovam savukārt tādas vajadzības nebija, simpātiju izrādīšanā leģionāriem u.c. līdz galam nenosistiem fašistiem viņu neviens pat nedomāja apsūdzēt, krievvalodīgajiem viņš vienmēr bija savējais un vēl vairāk tāds kļuva pēc bēdīgi slavenās parakstīšanās krievu valodas referenduma sakarā. Tātad pierādīt nacionālisma neesamību Nilam nenācās, toties lieti noderēja nodemonstrēt letiņiem – saviem potenciālajiem vēlētājiem, cik tolerants un demokrātisks viņš ir pret visiem, ne praidus aizliedz, ne nacistiskas izdarības. Lai nu saka vēl kāds, ka kreisie ir divkoši, kas demokrātiju izprot tikai sev vēlamā virzienā. Un visa tā rezultātā atrodas dažs labs letiņš, kurš nu ir gatavs balsot arī par Nilu – nu labs čoms tak, draudzīgs pret visiem, turklāt vēl dzīvniekus mīl, rūpējas par kaķīšiem kā par miesīgajiem bērniem.
Viena lieta gan ir, kas riebj jebkuram normālam latvietim, kura pastāvēja visus nosacītās neatkarības gadus un, protams, nav gājusi mazumā arī N.Ušakova Rīgas vadības laikā – tās ir 9.maija orģijas pie Karātavu staba, kuru laikā okupanti kārtējo reizi demonstrē aborigēniem, kurš ir saimnieks v našej Rige. Sirds sažņaudzas, to visu redzot, un kārtējo reizi gribas sev jautāt – cik ilgi mēs to visu pacietīsim, tautieši? Jau daudzas reizes esmu rakstījis, ka būtu beidzot jāparāda, ka latviešiem tas viss, maigi izsakoties, ļoti nepatīk, kaut kāda pretdarbība ir arī bijusi, piemēram, dzeloņstiepļu vainaga nešana šai dienā pie „atbrīvotāju” pieminekļa (http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/226354-nacionalistu_parstavji_pie_uzvaras_pieminekla_noliks_dzelondrasu_vainagu), tomēr skaidrs, ka okupantu masām tas bija tikpat kā oda kodiens zilonim. Ir nepieciešama daudz vērienīgāka akcija, tāda, kas pilnībā paralizētu okupantu darbošanos un liktu viņiem saprast, ka latvieši beidzot ir modušies un neļaus par sevi ņirgāties. Esmu par to rakstījis, piemēram, šeit: http://klab.lv/~aivars_666/46273.html. Diemžēl nav bijis neviena politiska spēka, kurš būtu gribējis maniem padomiem sekot. Tāpēc tagad atkal kārtējo reizi aicinu tos spēkus, kuri sauc sevi par „nacionāliem” un krasi norobežojas (vismaz vārdos) no Urlakova un citiem okupantiem. Pierādiet, lūdzu, ar saviem darbiem, kas jūs tiešām esat krasi atšķirīgi no tiem, kurus tik cītīgi kritizējat, ka par jums IR VĒRTS BALSOT. Noorganizējiet vērienīgu pretdarbības akciju okupantu orģijām šā gada 9.maijā, sauciet tautu uz ielām, lai tā atceras barikāžu laikus un kā dzīva siena nostājas pretī okupantiem, lai, kā viņi paši mīl izteikties, „fašisms (šinī gadījumā – lielkrievu šovinisms) netiek cauri”. Un nesāciet, lūdzu, demagoģiski atrunāties, ka tagad nav vairs 1991.gads, ka tauta ir citādāk noskaņota, ka tā vairs nav uz kaut ko tādu gatava… Pirmkārt, tieši jūsu kā politiķu uzdevums ir tautu atbilstoši noskaņot un panākt, lai tā būtu gatava. Priekš tam jūsu rīcībā ir saziņas līdzekļi un naudas resursi. Otrkārt, pat, ja tauta jums nesekos un akcija izgāzīsies, jūs būsiet parādījuši savu labo gribu – vēlmi pretoties okupantiem, vēsturē tā tiks ierakstīta kā jūsu aktīva darbība Latviskas Latvijas labā, kā pretdarbība okupantiem un viņu nekaunīgajām izdarībām! Tad vismaz es noticēšu, ka jūs esat citādi kā Urlakovs gan vārdos, gan arī darbos! Pagaidām es diemžēl starp jums un viņu nekādu būtisku atšķirību neredzu, baidos, ka arī turpmāk neredzēšu…
NĀCIJA PĀRI VISAM !!! CĪŅAI UN UZVARAI SVEIKS !!!
27.03.2017. Aivars Gedroics
» Vēstule Stomahinam 09.03.2017.
Здравствуй, Борис!
Опять рад, что получил твоё письмо, датированное 22.02.17, опечатанное 28.02, доставленное 7.03. Тут вроде всё нормально, интересно, кстати, было бы знать, как быстро мои письма до Всесвятска доходят. Я, между прочем, установил связь с Глебом, переслал ему эти два письма, чтобы в случае чего ты мог бы их получить, даже если попки сами не передадут, но видно передали, по крайней мере я так понял… 
Ну, я так подумал, что ты не совсем доволен будешь тем, что я не вырезал про Лену, но, с другой стороны, ничего же такого особо интимного там не было. Ну подумаешь, написано, что она испытывала симпатии к Радуеву… Таких женщин в России было несколько сотен, если не тысяч, особенно среди мусульманок. Может я и не слишком джентельменски отнесся к ней, но она и не заслуживает особо уважительного отношения, ибо сама прервала связь со мной, ничего не объяснив при этом. Ничего изменить я не могу, по крайней мере пока, потому что я снова забанирован в ФБ (мне бан дают как и тебе ШИЗО – регулярно, после каждого нелестного предложения в отношении Поросенка ), да и все, кому это было интересно, итак уже прочли от А до Я . Вообще я часто видел твои письма, засканированные на разных сайтах, и не только засканированных, даже перепечатанных, думал, что тебе такая реклама как раз нравится… Но ладно, впредь без твоего ведома сканировать ничего не буду.
Мамочке твоей могу позвонить, на разговор у меня денег хватит , но не знаю, согласна ли она ЛЮБУЮ цену за книгу платить. Дело в том, что пока мы тут торговались, книги больше там нет – ни за какую цену. Но ничего, со временем надеюсь снова появится… Тогда я ей обязательно позвоню и договоримся обо всём…
Ну, Новодворская не единственная, которая убавила пыл, чтобы её не отвергли, таких политиков полно во всем мире, если честно, то кроме Гитлера я больше и не могу никого назвать, кто крепко держался бы за свои взгляды и обещания и ни шагу от них не отошел бы… Ты вот на него немного похож в этом плане , потому я с таким уважением к тебе отношусь. В принципе такие и должны были быть все люди. Как уже несколько лет сказал по радио один человек: «Гарда не герой, он просто нормальный латыш, каким должны были быть все…». Но в том и беда, что нормальных людей во всем мире так мало… 
Про курильщиков, знаешь им в Европе сейчас очень худо. Не знаю, что было бы, надумай они организовать что-то подобное «гей-прайду» (не додумались пока наверное), но сигареты стали очень дорогими – в среднем 3 евро пачка (специально взвинчивают цену, чтобы людей отучить курить, акцизный налог подымают), а самое главное – почти нигде нельзя курить, разве что в собственном туалете. В больших городах везде камеры (БигБразеры по Орвелу), закуришь, где не положено, через 3-5 минут полиция тут как тут – плати штраф. Так что пусть радуются такие как мы, которые к этой пагубной привычке не пристрастились… Также, не знаю как в России, но в ЕС полностью запрещена реклама любых табачных изделий в СМИ. Однако люди курят всё равно безбожно, особенно отвратительно смотреть на курящих молодых девушек. Помнишь, может, был снят в Польше в 80-е годы такой фильм «Сексмиссия», совки-пуританцы его переименовали в «Новые амазонки». Так вот там был эпизод, что два мужика, перебравшись в будущее, попадают в мир, где живут одни бабы, и они там решают закурить. Все вокруг в ужасе, сразу их поливают из огнетушителей. Сейчас невозможно смотреть на такое без смеха – надо же, додуматься, что вместе с мужчинами исчезнет и курение.  Среди молодежи сейчас курящих баб даже больше чем мужиков. 
Значит, твои мечты о том, что за копейки будут наркоту продавать, ещё более нереальные, чем надежда на то, что США на Рашу ядерную бомбочку бросит…  А сможет ли наркоман в состоянии ломок кого-то убить – ну это уж зависит, сколько природа и Боженька ему сил дало в костях… В любом случае испробовать на себя его возможности я не хотел бы…  А вообще о том, что такое наркомания, неплохо показано в фильме «Депрессия», одним из последних, снятым по госзаказу СССР в Риге. Его довольно часто показывают на экранах разных ТВ Раши (как и «Долгую дорогу в дюнах»), может и видел, когда был на воле, если нет, то скачаешь с инета, там торрентов полно. Может тогда поймешь, что бороться с этим злом всё же надо…, правда героиня фильма избрала весьма необычный способ для этого…, но близкий к твоей философии, саморучно, без задействия властей… 
Алкоголь тоже, конечно, много бед создает, однако от него избавить Европу, похоже, ещё трудней будет, чем от наркоты и курения. Тут нужна жесткая дисциплина, как в странах Шариата. Кстати, а я вот подумал, как это мусульмане-ваххабиты относиться к твоим взглядам насчет наркоты, алкоголя и гомосексуализма? За такое там же без лишних слов рубят головы, в Чечне во время правления Яндарбиева уже тоже начинался такой порядок… Видно они не знают, как ты на это смотришь, иначе бы тебя не хвалили бы… 
А „hate speech” существует, да, но в разных странах Европы это понимают по-разному. Есть страны, где судят только, если ругаешь национальности, расы или религии, а есть, где и пидаров нельзя трогать, и инвалидов, и иммигрантов… Наша Латвии так, где-то посередине по силе строгости… кстати, 99% дел кончаются тем, что подозреваемый льет крокодиловые слезы и идет на соглашение с прокурором, которое затем суд утверждает…и баста. Я многим предлагал свою юрид.помощь (бесплатно), так не нужна она этим жалким трусам..они только в инете герои, поскольку наивно думают, что там их не вычислят… а потом киснут как мороженое на солнце…даже 100 доли МОЕЙ смелости у них нет, а про ТВОЮ там и говорить нечего… вот на фоне таких ублюдков ты становишься прямо СВЯТЫМ, это точно.
И меня радует, что ты не такой, как либерасты Европы – свобода слова для того нужна, чтобы ОНИ могли бы учить нас, как НАМ жить, а вот начни возражать, сразу станешь разжигателем розни с подобающими последствиями.  Кстати, а как ты считаешь – такие книги как «Белый Букварь» надо запрещать или нет? 
Да, вот теперь и ты видишь, какая дрянь этот ЕС, но он постепенно рушится, надеюсь, в этом месяце Англия наконец запустит «Брексит», хотя кастраты лорды пытаются тормозить как могут это дело, видно есть силы, которые им за это хорошо платят… Вот если Ле Пена победит на выборах во Франции, вообще классно будет. Да, она пропутински настроена, но это в данном случае не так страшно, Франция с Россией не граничит, да и из НАТО выйти ей не удастся. Главное этот поток сраных иммигрантов из Африки остановить, если этого в ближайшеё время не сделать, пипец полный Европе наступит и без одного танка из ПаРаши… И если кто-то это сделает, то только она… Кстати, про Скандинавию. Если бы там только большие налоги были бы, так это пол беды, но там же постоянно нахлебники прибывают, т.н. «беженцы войны», которых кормить надо за то, что они ни хрена не делают, а ещё устраивают дебоши и теракты. Перестрелять их всех как бешеных собак, так только за одно публично сказанное такое предложение можно сесть на 2-3 раза больший срок, чем за учинение массовых беспорядков (со стороны «беженцев», естественно). Вот видишь, до чего довели свою страну либерасты и зоцики! Теперь вопрос, где взять им своего Гитлера, который наконец навел бы у них порядок, и как заставить народ за него проголосовать… Наверное нужны тысячи трупов на улицах каждую неделю, чтобы тупые европейские народы (особенно это касается Западной Европы) от чумы толеразма вылечить…
Про Беларусь. Не был там с тех пор, как в середине 90-х ввели визы. Я думаю, большинству народа глубоко наплевать, кому там этот магазин принадлежит, главное, чтобы там был товар и чтобы он (человек) смог его за свои деньги купить. Одинаково плохо и когда нечего купить и когда не на что купить. Беда в том, что у нас сейчас тоже монополий, но не государства, а отдельных крупных частных фирм. И если в каком глухом районе города (про деревню и говорить нечего) становится мало покупателей, они закрывают магазин и баста – им невыгодно его содержать. Люди идут жаловаться в самоуправление, а та отвечает – ничего не можем поделать, закон нам ЗАПРЕЩАЕТ (именно так!) заниматься предпринимательством. Вот видишь, в чем проблема! При Лукашенко был бы хоть едреный магазинчик, с малым выбором продуктов, с не совсем подобающими ценами, но он БЫЛ БЫ… А теперь ни х… нет, и как жить людям?
Про смертную казнь твою позицию в основном понял, но тогда по такой логике получается, что и тюрьмы ликвидировать надо. Дать всем в руки дубинки, и пусть выясняют отношения сами, кто сильней будет, всех других перебьет и будет прав…Короче, назад на несколько десятков столетий – в каменный век.  На вряд ли такие мечты твои когда-либо сбудутся… Но своя логика в них есть, не спорю, когда несколько лет одному моему знакомому основательно почистили гараж, он так и сказал – знал бы, кто это, никуда не обращался бы, взял бы дубину и сам с ним основательно разделался бы… И ты также прав, если существует хоть малейшее сомнение, что человек не виноват в том, в чем его обвиняют, нельзя его казнить, не зря ведь в том же США исполнения приговоров откладываются порой на пару десяток лет даже… Но однозначное преимущество смертной казни в том, что жертвы не обязаны на свои налоги больше кормить своих же убийц до их подыхания…
Книгу «В кругу первом» я уже заказал, одна женщина обещает продать всего за 2 евро, надеюсь вскоре достану. Писать он умеет, спору нет. Другое дело, что к старости лет люди в большинстве своем все же глупей становятся, не умней, вопреки всем известной поговорке…
Про Трампа и НАТО, не так всё плохо, как ты думаешь… Поступают нам и новые партии солдат, и вертолеты «Блек хаук», и танки Абрамс. Из Канады тоже обещают вскоре прислать сухопутные части. Так что мы не одни тут, слава Богу! Правда, эти войны не совсем приспособлены к нашему климату, они раньше в пустыне воевали. Наши ребята объясняют им, что такое снег, как ходить по нему на лыжах, что делать, если твой друг провалился в прорубь, как попытаться разжечь костер в лесу и как вообще там зимой ночью не замерзнуть…ну и т.д. Но со временем они приспособятся, главное, что они тут есть. Меня больше волнует наш внутренний враг, неликвидированные последствия оккупации, вот они точно будут стрелять нам в спину при подходящем моменте. Пока они притворяются смирными, но это лишь маска, увы, в Донецке тоже казалось всё ок до поры до времени… Да, что касается нашей истории, то может и могло оно обернуться иначе, если презики стран Балтии так солидарно не боялись бы Гитлера и так не пригибались бы перед Сталиным…были бы тогда базы немецкой армии в Прибалтике, может и 1939-40 год не такой вышел бы… Многие не понимают, что наше географическое положение исключает ВОЕННЫЙ нейтралитет, к какому то блоку нам примкнуть надо, иначе вместо нас решат другие, что с нами делать…
Шествие легионеров проводится 16-го марта, надеюсь сам тоже в нем участвовать. Организует её кто когда, бывало, что и наше общество ЛАТЫШ тоже это делала. Сейчас это вроде делает ветеранское общество «Ястребы Даугавы», но это такая вывеска, на самом деле за ними стоят лженационалы из партии «Всё для Латвии». Раньше они призывали вообще шествия не устраивать, но видя, что люди всё равно идут, теперь решили как будто его поддержать. Но беда в том, что они всем навязывают свою «политкорректность». В прошлом году не пустили украинских националистов якобы из-за их государственных флагов (!!!), чтобы Поросенок потом не вынужден был бы оправдываться перед Западом, что Новая Украина якобы фашизм поддерживает…Ко мне тоже придрались, заставили снять повязку со свастикой, хотя это официально зарегистрированная символика нашего общества. Потому в этом году мы, радикалы, заказали своё отдельное шествие. Вот тебе и ответ, почему так много у нас организаций, что поделаешь, если даже раз в год не можем сообща шествие организовать, вечно кто-то кем то недоволен… и всё как в той поговорке про курицу, бегущую от петуха: «..а не слишком быстро я бегу? Он ведь может разозлиться и бросить погоню!».  Гарда, конечно, каждый год участвовал, кроме 2004-го, когда его зверски избили чуть не до смерти, об этом наверное ты слышал, тогда ещё был на свободе. Кстати, мы с удовольствием приняли бы любого друга и единомышленника, который захотел бы участвовать в нашем шествии, какой бы он национальности не был и с какого государства бы не приехал, и я не понимаю, почему ты так стесняешься об этом своем желании быть вместе с нами говорить (писать). Вот уж где действительно надо стесняться, так это идти в гей-прайде, я не понимаю, как эти людишки после такого позорного зрелища могут спокойно ходить по улицам, и им не стыдно смотреть другим людям в глаза. 
Да, традицию праздновать «День Ангела» ликвидировали коммунисты, они и убрали имена из русского календаря. Больше всего жаль Иванов, они ведь могли бухать едва ли не каждый день…  У нас кстати день Ивана (Яна) отмечается раз в год, в день Летнего Солнцеворота, аналогичный праздник был у древних славян, назывался днем Ивана Купалы…
Не помню, где именно читал про то, что люди просились в тюрьму, чтобы попасть в библиотеку к книгам, но такое было, ей Богу, сам не придумал я это. Вспомню, напишу. А про 25-ников, да, вроде их надо было освободить после 15 лет отсидки, но ты знаешь же, как соблюдались законы в СССР. Более того, я слышал рассказы пострашней того, что тебе писал – некоторых не то, чтобы оставили ещё на 10 лет, а поставили к стенке! Ведь срока «25 лет» уже не было, а смертная казнь то была! И вот, буквально час назад мне один парень написал письмо в «ФБ» (читать я могу, отвечать нет) именно про этих мужиков, сделаю тебе копи-пасте: Привет Айварс ! Как жизнь ?
Архипелаг ты одолел, молодец. а вот еще выдержка из книги Буковского, про старичков 25 летников

Лагерь наш был небольшой - человек 300-350, и большую часть населения, как и в других политлагерях, составляли "старики", украинцы, литовцы - участники национально-освободительной борьбы 40-х годов. Многие из них никогда не жили на воле при советской власти, а как взяли в юности оружие при вторжении советских войск, так и просидели по лагерям до старости. Осуждены они были, однако, за измену родине. Какую родину имел в виду сталинский военный трибунал - понять трудно. И представления о жизни, и традиции, и привычки сохранились у них прежние, каких уже не осталось на их родине. Поразительно было видеть, как они работают - даже в лагере, за пайку хлеба, - старательно, упорно, с любовью к делу. Так когда-то работали крестьяне на своей земле. Чувствовалась в них упрямая вера в человеческий труд - вопреки всему. На воле так больше никто не работает - отучила советская власть. У нас говорили в шутку, что любой из этих старичков заменит три станка, если свет перегорит. Лагерь как-то консервирует человека. Седеют волосы, выпадают зубы, лица покрываются морщинами, а внутренне человек не становится старше, солиднее. Дико было видеть, как эти 55-летние мужики возились друг с другом, словно подростки, тузили друг друга под бока, и только сил уже не было, чтобы побегать взапуски. Ведь жизнь их приостановилась, когда им было лет по двадцать. Простые крестьянские парни, так и не успевшие стать отцами семейств. По воскресеньям летом они выползали на солнышко с аккордеонами - играли мелодии, которых уже не помнят у них дома. Жуткое это было зрелище. Действительно, словно в загробное царство спустился. Это были остатки целиком загубленного поколения - в одной Литве "освободители" репрессировали 350 тысяч населения, а уж на Украине счет велся на миллионы. Им трудно было понять нас, увидеть смысл наших действий. Они всё еще жили психологией 40-х годов - партизанской психологией. Уж если такой массе народа не удалось добиться освобождения с оружием в руках - то какой смысл писать бумажки? А для многих из них и вообще обращаться с жалобами к властям было неприемлемо: они же не признавали эти власти законными. Из литовцев мы как-то ближе всего сошлись с Ионасом Матузевичюсом. Он сам ушел к "лесным братьям" в начале 50-х годов, когда все уже было проиграно - борьба безнадежна. Может быть, оттого он лучше понимал нас. Когда его брали, он отстреливался до последнего, не желая попасть живым. Его приволокли искромсанного пулями и буквально собрали по частям: он был нужен живым, чтобы пытать потом. Поражало меня, как он после всего этого плюс почти 25 лег лагерей сохранил удивительную жизнерадостность, чувство юмора и какую-то внутреннюю чистоту. Не знаю, как назвать это, но, по-моему, такими должны быть монахи. Наверно, у него это было от крайнего, абсолютнейшего пессимизма. Сахар нам выдавали в пакетиках сразу за десять дней, и каждый тянул его потом как мог, чтобы дольше хватило, Ионас же сразу высыпал его в рот целиком и, сладко жмурясь, проглатывал. - Ионас, - говорили ему укоризненно, - что же ты делаешь! Это же на десять дней! - А, черт с ним, - говорил Ионас, - вдруг завтра помру? Пусть хоть врагу не достанется.

Да, похоже ты прав, при Сталине все так боялись властей, что открыто выступать против гос.строя почти никто и не смел. Вот видишь, этот парень из группы твоей поддержи, который пишет под псевдонимом Кроун Фри (за что я без стеснения упрекал его в трусости) тоже как пример назвал литовца, а не русского. Кстати, есть (по моему он жив ещё) также литовец Балис Гаяускас (прозванный Гелжинис - Железный), ибо отработал несколько лет на урановых рудниках и не загнулся от радиации как другие его сотоварищи, так вот он в первый срок отсидел 25 лет за «измену родине» (от звонка до звонка), потом 10 лет за антисов.агитацию (также от А до Я), в особом режиме, конечно, ну и 5 лет ссылки ещё дали, вот тут Миша Г. помешал, не дал ему испытать кайф до конца.
Знаю, что ты только что опять получил 15 суток, якобы не слишком уважительно с опером разговаривал (или за это тебя уже наказали?). Я думаю, тут опять уместно будет скопировать нашу перепись с Глебом, надеюсь, он возражать против её публикации не станет, нет же причин на это никаких внятных (читай снизу вверх)!

по такой логике и не стоит противиться переводу в тюрьму, не так ли?
----- Reply to message -----
Subject: Re:
Date: 2017. gada 8. marts 23:46:28
From: Ekat-DPN <ekbdpn@gmail.com>
To: aivars gedroics <aivars_666@inbox.lv>
Ему даже ничего писать не надо! За него все сделают его адвокат и гр.
представитель. Проблема в том, что он часто не дает нам согласие на какие-либо
юр. действия. Его позиция: я не признаю эту власть, я не признаю этих
вертухаев и ничего обжаловать не хочу, т.к. это значит играть по их правилам и
обращаться в их "суд", который я тоже не признаю. В прошлый наш приезд он
вообще отказался даже в адв. опросе участвовать! В этот раз нам удалось его
уговорить и мы будем обжаловать как первое ШИЗО на 5 суток, так и последнее,
на 15.
Всего хорошего,
Глеб.
09.03.2017 01:09, aivars gedroics пишет:
> Я считаю, что каждое наказание надо в суде оспаривать, не понимаю, почему он это
> не делает... Лень написать протест на бумаге? sad
>
> Он сам не знает, т.к. оне не соизволили сообщить. Я как раз буду подавать
> жалобу в порядке прокурорского надзора по этому факту.
Короче, слушай Глеба и борись, я тебе то же самое могу лишь посоветовать !!!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША БОРЬБА И ПОБЕДА !!!
CĪŅAI UN UZVARAI SVEIKS !!!

09.03.2017. Aivars Gedroics
» Jutiņa Strīķele
Šis tas par Annu Potapovu! http://focus.lv/news/annuska-ellu-jau-izlejusi-jeb-kas-patiesiba-ir-juta-strike?11743
» Kā savulaik darbojās VVC "nacionālista" vadībā...
Nekaunīga, prātu zaudējuša okupanta izrādīšanās! http://www.gazeta.lv/ru/latvija/raznoe/105431.html
...un VVC atbilde uz to:
30.05.2011. 4-1.2/185

uz 18.05.2011. iesniegumu
(VVC reģ. 20.04.2011. Nr. 4-1.1/174)

Aivaram Gedroicam
aivars_666@inbox.lv


Par Valsts valodas likuma 6. panta 1. daļas prasību pārkāpumu


Atbildot uz Jūsu iesniegumu, paskaidrojam, ka šī gada 25. maijā Valodas kontroles nodaļas vecākā inspektore veica pārbaudi Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Pārbaudes laikā viņa konstatēja, ka Jūsu iesniegumā minētie ārsti O. Sokolova un V. Kulakovs lieto valsts valodu profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Viņi spēja sniegt pilnīgu, vispusīgu informāciju par saviem amata un profesionālajiem pienākumiem. Viņu valsts valodas vārdu krājums ir pietiekams.
Tas, ka viņi intervijas plašsaziņas līdzekļos sniedz krievu valodā, vēl nav pierādījums tam, ka viņi nelieto valsts valodu profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Diemžēl ļoti daudzas pat valsts augstākās amatpersonas saskarsmē ar krieviski runājošajiem mūsu valsts žurnālistiem interviju laikā lieto krievu valodu un tas neapšaubāmi pastiprina krievu valodas pašpietiekamību valsts novados, kur valsts valodā runājošie ir minoritāte.

Vadītājs A. Kursītis


Kursītis 67221301
antons.kursitis@vvc.gov.lv

Pēc manā rīcībā esošajām ziņām, tas draņķis joprojām ieņem savu amaru...:(
» Kasācijas sūdzība
LR Augstākās Tiesas Civillietu departamentam
Brīvības bulvāris 36
Rīga LV - 1511

AIVARA GEDROICA (081274-10215),
dzīv. Daugavpilī, pasta adrese: a.k. 32, Daugavpils, LV 5401,
e-pasts: aivars_666@inbox.lv
tālr. 65428660, 28229894,iesniegums

Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģija tiesneses V.Sokolovas vadībā, piedaloties tiesnesēm V.Lohovai un A.Šilovai, savā 2017.gada 17.janvāra spriedumā noraidīja manu prasību pret SIA „DzKSU” un Daugavpils Domi par 2013.gada 31.oktobra dzīvokļu īpašnieku kopsapulces Teātra ielā 34 atzīšanu par spēkā neesošu, uzlikšanu par pienākumu Daugavpils pilsētas Domei man publiski atvainoties un izmaksāt man parādu par mājas vecākā pienākumu pildīšanu no 2013.gada 1.novembra līdz 2017.gada 1.janvārim (nevis 2015.gada 31.oktobrim, kā tas kļūdaini norādīts spriedumā).
Uzskatu, ka šis spriedums ir nelikumīgs un pilnībā atceļams šādu iemeslu dēļ.
„Dzīvokļu īpašuma likuma” 16.p.4.d. nav noteikts, KĀDĀ tieši tiesā ir jāvēršas, lai apstrīdētu dzīvokļa īpašnieku kopsapulces lēmumu. Tātad tā varētu būt arī Administratīvā tiesa, kurā es biju vērsies jau 2014.gada 6.janvārī (nevis martā, kā kļūdaini apgalvots tiesas lēmumā), tātad pat noteikto 3 mēnešu termiņu esmu ievērojis, kur nu vēl pagarināto 1 gada termiņu. Pēc tam, kad 9.06.2014. LR AT Administratīvo lietu departaments bija devis slēdzienu, ka šis jautājums ir Civillietu tiesas kompetencē, es vērsos tajā 2014.gada 20.jūnijā. Lai arī es tajā nebiju tieši norādījis (izcēlis) kā atbildētāju Daugavpils Domi, tomēr no iesnieguma konteksta, manuprāt, tas ir acīmredzami saprotams un norādīts tajos 4 prasības punktos, kas norādīti lūgumā tiesai. Turklāt, pēc tam, kad šī mana prasība netika pieņemta, es vērsos ar jaunu prasību 7.08.2014. Daugavpils tiesā, kurā jau skaidri biju norādījis atbildētāju un tā rekvizītus (visiem šiem dokumentiem vajadzētu būt lietas materiālos). Tātad jebkurā gadījumā nebija pagājis vēl viens gads kopš manis apstrīdētā protokola iesniegšanas SIA „DzKSU”.
Dažādu birokrātisku šķēršļu un formālu iebildumu rezultātā manas vairākkārt iesniegtās sūdzības netika pieņemtas teju 2 gadu garumā, un tikai tad, kad 24.02.2016. biju vērsies ar sūdzību pie LR AT priekšsēža un saņēmis uz to atbildi, ka Daugavpils tiesas tiesnešu, konkrēti, tiesneses I.Šteines, rīcība nav bijusi juridiski korekta (skat. tiesnešu disciplinārkolēģijas 20.05.2016. lēmumu lietā Nr.D-2/2016), mans iesniegums tiesai beidzot tika pieņemts. Ir augstākā mērā ciniski apgalvot, ka esmu cēlis prasību tiesā tikai 2016.gada 4.martā, labi zinot, ka tas ir noticis jau vairāk kā 2 gadus agrāk. Uzskatu, ka manā gadījumā noteikti bija jāpiemēro CPL 51.-53.p. un jāveic procesuālā termiņa pagarināšana, jo ir acīmredzams, ka lietas aizkavēšanās nav notikusi manas vainas dēļ. Šīs likuma normas netika piemērotas acīmredzot Latgales apgabaltiesas triju konkrēto tiesnešu personīgo antipātiju pret mani dēļ.
Tāpat jāatzīmē, ka tiesa atteicās uzaicināt kā liecinieces Dzintru Smilginu un Inu Cauni, manis apstrīdētā protokola noformētājas un iesniedzējas. Pirmās instances tiesai es to nelūdzu, jo uzskatīju, ka arī bez viņu līdzdalības ir acīmredzama iesniegtā protokola neatbilstība likuma normām. Tā kā tiesnese G.Kusiņa to nevēlējās saskatīt, es uzskatīju par nepieciešamu uzaicināt uz apelācijas instances tiesu abas minētās personas un uzdot tām jautājumus, kā notika sapulce un vai tās norise atbilda „Dzīvokļa īpašuma likumam”, bet šāda iespēja man netika dota. Uzskatu, ka tādejādi man netika nodrošinātas likumīgās tiesības, kas garantētas CPL 74.p.2.d.6.p. un minētas 105.p.2.d. Šāda tiesnešu rīcība būtībā liecina par nevēlēšanos iedziļināties lietas būtībā un panākt ātrāku atkārtotu lietas izskatīšanu, atstājot spēkā pirmās instances spriedumu. Es tāpat izteicu pretenzijas tiesnesēm par to, ka man netika atsūtīts pirmās instances tiesas sēdes protokols (ne drukātā formātā, ne audioierakstā), uz ko saņēmu atbildi, ka man pašam esot vajadzējis ierasties pēc tā.
„Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” 5.p.4.d. ir teikts: „Lēmumus, kas attiecas uz obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību nodrošināšanu kopīpašumā esošā dzīvojamā mājā — pārvaldīšanas uzdevuma uzdošanu, tā atsaukšanu, mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu līgumu slēgšanas noteikumiem, kā arī kārtību, kādā nosakāmi un maksājami obligātie izdevumi un atlīdzība par pārvaldīšanu, pieņem, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma noteikumus par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu, un tie ir saistoši ikvienam dzīvojamās mājas kopīpašniekam”. Tātad, ir, manuprāt, acīmredzams, ka mājas apsaimniekotājam ir jāseko, vai tam iesniegtie kopsapulču protokoli ir iesniegti, ievērojot „Dzīvokļa īpašuma likuma” normas, tostarp 16.p.4.d., it īpaši, ja vēl tam tiek piegādāts iesniegums, kurā ir norādīts uz notikušajiem likuma pārkāpumiem, kā tas ir bijis manā gadījumā. Savukārt, likuma „Par pašvaldībām” 5.p.1.d. nosaka, ka pašvaldības (šinī gadījumā Daugavpils Dome) atbild par tās izveidoto institūciju (šinī gadījumā SIA „DzKSU”) darbību; tātad, nedrīkst nereaģēt, ja tām norāda uz zemākstāvošo institūciju pieļautajām nelikumībām. Līdz ar to, uzskatu, ka pilnīgi loģiski un objektīvi esmu izvēlējies kā atbildētājus uzaicināt tiesā SIA „DzKSU” un Daugavpils Domi, un nav saprotama un juridiski pamatota abu iepriekšējo tiesu instanču nostāja, ka šīs juridiskās personas nevar būt atbildētājas, lai gan tieši to abu darbības rezultātā tika pieņemts lēmums par manu pretlikumīgu atbrīvošanu no mājas vecākā amata.
Tāpat uzskatu, ka CPL 1.p. noteiktās normas šinī gadījumā ir augstāk vērtējamas kā „Dzīvokļa īpašuma likumā” minētais nosacījums, ka prasību tiesā var sniegt tikai dzīvokļa īpašnieks. Manā uztverē, tā kā ir aizskartas manas civilās tiesības, es tās nevaru aizstāvēt citādi, kā vien lūdzot atcelt nelikumīgi pieņemto reāli nenotikušās iedzīvotāju kopsapulces juridiski nekorekti noformēto protokolu par manis atbrīvošanu no mājas vecākā amata. Diemžēl 1.instances tiesa man šādas tiesības nevēlējās dot, savukārt apelācijas instances lēmuma sprieduma Motīvu daļā šis aspekts netiek aplūkots vispār.
Uzskatu, ka apelācijas instances lēmuma atstāšana spēkā radītu bīstamu juridisku precedentu, kas liecinātu, ka mājas pārvaldniekiem ir tiesības nereaģēt uz acīmredzamiem ‘Dzīvokļa īpašuma likuma’ pārkāpumiem, ja tas konkrētā gadījumā saskan ar viņu interesēm, savukārt pašvaldībām dotu tiesības nekontrolēt to radīto un pakļautībā esošo instanču darbību un nereaģēt pat gadījumos, kad ir pieļauti rupji likumu pārkāpumi. Turklāt tiktu arī piesegta apzināta tiesnešu vēlme novilcināt lietas izskatīšanu, lai iestātos noilgums un varētu prasītājam atteikt, kā tas ir noticis manā gadījumā. Kā jau esmu norādījis savos iesniegumos citām tiesu instancēm, tas visdrīzāk ir saistīts ar personīgu nepatiku pret mani no tiesas, kurā par tiesnesi strādā Daugavpils mēra J.Lāčplēša māsa V.Lāčplēse. Arī Latgales apgabaltiesā es izjutu pret sevi vērstas personiskas antipātijas, kas izpaudās jau pašā sēdes izskatīšanas sākumā, kad tiesnese V.Sokolova nevēlējās atzīt manas autovadītāja tiesības par personību apliecinošu dokumentu, lai gan visās iepriekšējās tiesās, kurās es esmu piedalījies (ne tikai šajā civillietā), ar to uzrādīšanu pilnīgi pietika.
Pamatojoties uz visu iepriekš minēto,
l ū d z u :
1. Pilnībā atcelt Latgales apgabaltiesas 17.01.2017. spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai zemākstāvošajai tiesai.
2. Atbrīvot mani no tiesas nodevas un tiesas izdevumu apmaksas sakarā ar manu trūcīgo materiālo stāvokli, ko apliecina lietā jau esošās izziņas.
Pielikumā: manas 20.06.2014. sūdzības Daugavpils tiesai kopija uz ___ lpp.,
manas 07.08.2014. sūdzības Daugavpils tiesai kopija uz ___ lpp.

12.02.2017. Aivars Gedroics
» Maskaleņu spriedums
LATVIJAS REPUBLIKA LATGALES APGABALTIESA
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tālrunis: 64625581, 64623695, fakss 64624033, e-pasts: latgale.apgabals@tiesas.lv
Rēzeknē
31.01.2017. Nr.C 12223516, CA-0017-17 Uz Nr.
Aivaram Gedroicam, aivars 666@inbox.lv
Daugavpils pilsētas domei, infoMdaugavpils.l v
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un
komunālās saimniecības uzņēmums", Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417
Par sprieduma noraksta nosūtīšanu
Apgabaltiesa nosūta Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 17.janvāra sprieduma norakstu civillietā Aivara Gedroica prasībā pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" un Daugavpils pilsētas domi par dzīvokļu kopīpašnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu, pienākuma uzlikšanu un parāda piedziņu sakarā ar Aivara Gedroica apelācijas sūdzību par Daugavpils tiesas 2016.gada 4.augusta spriedumu.

V.Sokolova
Pielikumā: sprieduma noraksts ar atzīmi, ka spriedums nav stājies likumīgā spēkā, uz 3 (trīs) lapām.
Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese
Belasova 64605445 
NORAKSTS


Lietas Nr. Cl2223516 Lietas arhīva Nr. CA-0017-17
SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā
Rēzekne 2017.gada 17.janvāri
Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija: tiesas sēdes priekšsēdētāja tiesnese V.Sokolova tiesneses V.Lohova un A.Šilova ar sekretāri I.Belasovu,
piedaloties prasītājam Aivaram Gedroicam, atbildētājas sabiedribas ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" pārstāvei Nataļjai Rustkovai un atbildētājas Daugavpils pilsētas domes pārstāvei Ingai Limbēnai,
izskatīja atklātā tiesas sēdē civillietu Aivara Gedroica prasībā pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" un Daugavpils pilsētas domi par dzīvokļu kopīpašnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu, pienākuma uzlikšanu un parāda piedziņu sakarā ar Aivara Gedroica apelācijas sūdzību par Daugavpils tiesas 2016.gada 4.augusta spriedumu.
Aprakstošā daļa
[IJAivars Gedroics, pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta 7.punktu, lūdza atzīt dzīvojamās mājas Teātra ielā 34, Daugavpilī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 2013.gada 31.oktobra lēmumu par viņa atstādināšanu no mājas vecākā pienākumu pildīšanas par spēkā neesošu, uzlikt par pienākumu Daugavpils pašvaldībai izmaksāt viņam samaksu par mājas vecākā pienākumu pildīšanu un piedzīt to 2147,04 EUR apmērā par laika periodu no 2013.gada 1.novembra līdz 2015.gada 31.oktobrim no SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums", uzlikt par pienākumu Daugavpils pilsētas domei publiski atvainoties.
[1.lļPrasībā norādīja, ka dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nenotika, tā iepriekš netika izsludināta, uz to netika uzaicināts prasītājs kā mājas vecākais un apsaimniekotājas pārstāvis, mājas iedzīvotāju paraksti vākti, staigājot pa dzīvokļiem. Balsošanas lapā ir saskatāmas vairākas pretlikumības: īpašnieku vietā citu personu paraksti, neatrunāti svītrojumi u.c, tāpēc vismaz desmit paraksti ir anulējami. Atbildētāji noraidīja prasītāja lūgumu anulēt minēto dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu. Prasītājs, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 53.pantu, lūdza pagarināt termiņu prasības iesniegšanai tiesā, norādot, ka savu tiesību aizstāvībai tiesā ir vērsies jau 2014.gada jūnijā, tomēr dažādu iemeslu dēļ prasība netika pieņemta.
[2]Ar Daugavpils tiesas 2016.gada 4.augusta spriedumu prasība pilnīgi noraidīta. No Aivara Gedroica valsts ienākumos piedzīta valsts nodeva 461,54 EUR un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 4,36 EUR.
[2.1] Tiesa, pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta ceturto daļu, atzina, ka prasītājs nav tiesīgs apstrīdēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, jo viņš nav mājas Teātra ielā 34, Daugavpilī dzīvokļa īpašnieks.
[2.2] Tiesa konstatēja, ka termiņš prasības celšanai beidzies vēlākais 2014.gada 13.februārī, tāpēc atzina, ka prasītājs Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu prasības celšanai nokavējis. Tiesa atzina, ka nav pamata vērtēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas kārtību un tiesiskumu, jo nokavējot termiņu, ir zaudētas arī prasījuma tiesības, kas ir patstāvīgs pamats prasības noraidīšanai.
[2.3] Tiesa atzina, ka apstiīdot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, prasība ceļama pret dzīvokļu īpašnieku kopību, tātad- pret 39 dzīvokļu īpašniekiem, kas piedalījās balsošanā, tāpēc prasība nepamatoti celta pret SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" un Daugavpils pilsētas domi.
[2.4] Tiesa atzina, ka SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" pamatoti ar 2013.gada 1.novembri pārtrauca iekasēt un izmaksāt prasītājam atlīdzību par mājas vecākā pienākumu pildīšanu, jo 2011.gada 30.decembra līguma par apmaksas veikšanu mājas vecākajam 7.punktā noteikts, ka līgums ar prasītāju ir noslēgts uz mājas vecākā pienākumu pildīšanas laiku. Dzīvokļu īpašnieku kopībai pieņemot lēmumu par mājas vecākā pienākumu pildīšanas pārtraukšanu, zudis tiesisks pamats to iekasēt un izmaksāt.
[2.5] Tiesa atzina, ka nav konstatētas Daugavpils pilsētas domes prettiesiskas darbības sakarā ar 2013.gada 31.oktobra dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanu un izpildi, un prasība uzlikt par pienākumu Daugavpils pilsētas domei publiski atvainoties prasītājam oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā "Latgales laiks" ir noraidāma.
[2.6] Saskaņā ar Civilprocesa likuma 43 .panta ceturto daļu lemjot par prasītāja atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas, tiesa konstatēja, ka prasītājs nav iesniedzis mantisko stāvokli apliecinošus pierādījumus, kas ļautu secināt, ka viņš nevar samaksāt valsts nodevu. Tādēļ tiesa noraidīja lūgumu un piedzina valsts labā no prasītāja iepriekš nesamaksāto valsts nodevu un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus.
[3] Par šo spriedumu apelācijas sūdzību iesniedza Aivars Gedroics, norādot, ka pārsūdz spriedumu pilnā apjomā un lūdz prasību pilnīgi apmierināt.
[3.1] Atsaucoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.panta ceturto daļu, prasītājs uzskata, ka SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" bija pienākums reaģēt uz viņa iesniegumā norādītājiem pārkāpumiem dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanas kārtībā un balsošanas protokolā, un apturēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma darbību līdz pārbaudes rezultātiem. Savukārt saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", Daugavpils pilsētas domei ir pienākums vērtēt un kontrolēt tās pakļautībā esošās iestādes SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" darbību, kas nav darīts.
[3.2] Uzskata, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta 7.punktu dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols uzskatāms par spēkā neesošu, jo pat gadījumā, ja sapulce būtu notikusi likumīgi, vismaz 10 paraksti ir anulējami kā likumam neatbilstoši.
[3.3] Uzskata, ka viņam ir tiesības celt prasību pret atbildētājiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pantu un Civilprocesa likuma 6.panta pirmo daļu, tā kā viņa tiesības ar nelikumīgu atbrīvošanu no mājas vecākā amata ir aizskartas.
[3.4] Prasība tiesā sākotnēji iesniegta tikai 2014.gada 20.jūnijā, jo prasītājs cerējis panākt protokola atcelšanu ārpustiesas ceļā, bet pēc tam prasība sniegta administratīvajā tiesā. Prasītājs uzskata, ka Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta ceturtā daļa pieļauj pagarināt prasības iesniegšanas termiņu objektīvu iemeslu dēļ līdz vienam gadam, kas nav izdarīts.
[3.5] Prasītājs nepiekrīt tiesas secinājumam, ka prasība jāceļ pret 3 9 nobalsojušiem dzīvokļu īpašniekiem, jo daudzi dzīvokļu īpašnieki varēja nezināt, par ko parakstījušies, daudzu cilvēku vietā ir parakstījušās divas personas. Uzskata, ka pamatoti izvēlējās atbildētājas lietā, jo SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" bija pienākums balsošanas protokolu izpētīt un nepieņemt, kamēr nelikumības nav novērstas, savukārt Daugavpils pilsētas domei bija jāreaģē uz tās pakļautībā esošās iestādes noziedzīgo bezdarbību.
[3.6] Prasītājs uzskata, ka ienākumu deklarācijas par 2013., 2014., 2015.gadu,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa, ka nav veiktas sociālās iemaksas, ir pietiekams pamats viņa atbrīvošanai no tiesas izdevumu samaksas, tāpēc lūdz atbrīvot no tiesas izdevumu samaksas.
[4] Daugavpils pilsētas dome rakstveida paskaidrojumos norāda, ka apelācijas sūdzību neatzīst un uzskata par nepamatotu. Dome pilnīgi piekrīt pirmās instances spriedumam.
[5] Tiesas sēdē prasītājs uzturēja savu apelācijas sūdzību, prasību un lūdza to apmierināt pilnīgi. Atbildētāju pārstāvji prasību un apelācijas sūdzību neatzina un lūdza prasību noraidīt.
Motīvu daļa
[6] Ar dzīvojamās mājas Teātra ielā 34, Daugavpilī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 2009.gada 8.oktobra lēmumu Aivars Gedroics ievēlēts par mājas vecāko. Ar dzīvokļu īpašnieku kopības 2011.gada 14.decembra lēmumu Aivaram Gedroicam noteikta ikmēneša samaksa par mājas vecākā darbu viena lata apmērā no katra mājas dzīvokļa. SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums", minētās mājas dzīvokļu īpašnieki un Aivars Gedroics 2011.gada 30.decembri noslēdza līgumu, ar kuru SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" apņēmās iekļaut dzīvokļu īpašnieku un īrnieku rēķinos maksu par mājas vecākā pienākumu pildīšanu un dzīvokļu īpašnieki apņēmās to maksāt. Ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 2013.gada 31.oktobra lēmumu Aivars Gedroics atbrīvots no mājas vecākā pienākumu pildīšanas, un cita persona nav ievēlēta par mājas vecāko. Kopš tā laika dzīvojamai mājai Teātra ielā 34, Daugavpilī nav mājas vecākā.
[7] Saskaņā ar Civilprocesa likuma 432.panta piektās daļas noteikumiem, ja apelācijas instances tiesa, izskatot lietu, atzīst, ka zemākas instances tiesas spriedumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, tā sprieduma motīvu daļā var norādīt, ka pievienojas zemākās instances tiesas sprieduma argumentācijai. Šādā gadījumā šā likuma 193.panta piektajā daļā noteiktos apsvērumus sprieduma motīvu daļā var nenorādīt. Civillietu tiesas kolēģija atzīst, ka pirmās instances tiesas spriedumā, izņemot daļu par tiesas izdevumu piedziņu, ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, tāpēc, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 432.panta piektās daļas noteikumiem, tā pievienojas pirmās instances tiesas sprieduma argumentācijai.
[8] No Aivara Gedroica 2013.gada 13.novembra iesnieguma SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" (lietas 31.lapa) izriet, ka 2013.gada 13.novembri viņam bija zināms par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 2013.gada 31.oktobra lēmumu par viņa atbrīvošanu no mājas vecākā pienākumu pildīšanas. Līdz ar to ir pamatots pirmās instances tiesas secinājums, ka Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta ceturtajā daļā noteiktais trīs mēnešu prasības celšanas termiņš skaitāms vēlākais no 2013.gada 13.novembra un tas beidzies 2014.gada 13.februāri. Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta ceturtajā daļā arī noteikts, ka prasību par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu var celt ne vēlāk par gadu no lēmuma pieņemšanas dienas. Šis termiņš skaitāms no 2013.gada 31.oktobra, kad pieņemts lēmums, un šī termiņa pēdējā dienā bija 2014.gada 30.oktobris.
[8.1]Aivara Gedroica prasība celta tiesā 2016.gada 4.martā, tas ir, pēc Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta ceturtajā daļā noteiktā termiņa lēmuma pārsūdzēšanai. Apstāklis, ka prasītājs ar sūdzībām un iesniegumiem par minētā lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu vērsās 2013.gada 13.novembrī SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums", 2013.gada 16.decembrī Daugavpils pilsētas domē, 2014.gada martā Administratīvajā rajona tiesā, nevar būt par pamatu, lai atzītu, ka ievērots termiņš dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pārsūdzēšanai. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta ceturto daļu lēmumu var pārsūdzēt, ceļot prasību tiesā. Iesnieguma iesniegšana SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums", Daugavpils pilsētas domē un sūdzības iesniegšana Administratīvajā rajona tiesā nav uzskatāma par prasības iesniegšanu tiesā. Turklāt Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 2.janvāra atbildes vēstulē uz prasītājas 2013.gada 16.decembra iesniegumu tika izskaidrots, ka dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi atzīstami par spēkā neesošiem, iesniedzot prasību tiesā atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta ceturtajai daļai. Ar Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 24.marta lēmumu atteikts pieņemt Aivara Gedroica pieteikumu par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma atcelšanu, jo lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā. Šis lēmums ar Augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta 2014.gada 9.jūnija lēmumu atstāts negrozīts, bet Aivara Gedroica blakus sūdzība noraidīta.
[8.2] Prasībā un apelācijas sūdzībā norādīts, ka prasītājs vērsās ar prasību Daugavpils tiesā jau 2014.gada jūnijā. Tomēr Aivars Gedroics 2014.gada 20.jūnijā Daugavpils tiesā iesniedza sūdzību par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu, kas ir pierādīts ar šīs sūdzības kopiju (lietas 41 .lapa). Šo sūdzību nav pamata uzskatīt par prasību, jo tajā nebija norādīti atbildētāji, un tā bija atdota iesniedzējam ar Daugavpils tiesas tiesneša 2014.gada 25.jūlija lēmumu. Tā kā šī sūdzība netika pieņemta, nav pamata uzskatīt šo sūdzību par prasību, kura iesniegta tiesā Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. No Daugavpils tiesas tiesneses 2015.gada 1.jūnija lēmuma, ar kuru uzskatīta par neiesniegtu un Aivaram Gedroicam atdota prasība, ir redzams, ka Aivars Gedroics cēlis prasību tiesā pret SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" un Daugavpils pilsētas domi 2015.gada 20.aprīlī, tas ir, pēc 2014.gada 30.oktobra, kas bija pēdējā dienā prasības celšanai tiesā.
[8.3] Ievērojot minēto, Civillietu tiesas kolēģija atzīst par pamatotu pirmās instances tiesas secinājumu, ka prasība celta pēc lēmuma pārsūdzēšanas termiņa beigām, un tas ir patstāvīgs pamats prasības noraidīšanai.
[8.4] Prasītāja lūgums un argumenti par lēmuma pārsūdzēšanas termiņa pagarināšanu uz Civilprocesa likuma 53.panta pamata ir noraidāmi, jo tas nav procesuālais termiņš, kura pagarināšanas un atjaunošanas kārtību regulē Civilprocesa likuma 53.pants. Termiņš viens gads no lēmuma pieņemšanas dienas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pārsūdzēšanai noteikts likumā, tas ir prekluzīvs termiņš, kuru nav iespējams atjaunot vai pagarināt.
[9]lr pamatots pirmās instances tiesas sprieduma secinājums, ka prasība par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu ir ceļama pret dzīvokļu īpašniekiem, nevis mājas pārvaldnieci SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" un Daugavpils pilsētas domi, un tas ir pamats prasības noraidīšanai. Apelācijas sūdzības iesniedzēja argumenti par SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" un Daugavpils pilsētas domes pienākumu pārbaudīt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un tās lēmuma likumību, apturēt un anulēt lēmumu, un šajā sakarā atsauce uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.panta ceturto daļu, ir nepamatoti. Saskaņā ar minēto tiesību normu dzīvokļu īpašnieki lēmumus par obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību dzīvojamā mājā pieņem, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma noteikumus par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma normas, tostarp 5.panta ceturtā daļa, neuzliek mājas pārvaldniekam pienākumu un tiesības pārbaudīt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un tās lēmumu likumību, apturēt un anulēt dzīvokļu īpašnieku lēmumus. Daugavpils pilsētas domes paskaidrojumos par prasību (lietas 70.lapa) norādīts, ka SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" uzdots pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamo māju līdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Tātad SIA "Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" pārvalda un apsaimnieko dzīvojamo māju Teātra ielā 34, Daugavpilī saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septīto daļu. Taču arī likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" normas neparedz mājas pārvaldnieka pienākumus un tiesības pārbaudīt, apturēt un anulēt dzīvokļu īpašnieku lēmumus. Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta ceturtajai daļai dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumu var atzīt par spēkā neesošu tika: tiesa.
[10]Pirmās instances tiesa pamatoti secinājusi, ka nav pamata vērtēt prasītāja argumentus un pierādījumus, kas attiecas uz lēmuma pieņemšanas procedūras tiesiskumu, jo prasība celta pēc lēmuma pārsūdzēšanas prekluzīvā termiņa beigām un pret personām, kuras nevar būt par atbildētājiem. Minētie apstākļi ir patstāvīgs pamats prasības noraidīšanai.
[1 l]Civillietu tiesas kolēģija atzīst par pamatotu apelācijas sūdzību daļā par prasītāja atbrīvošanu no tiesas izdevumiem valsts ienākumos. Ir pamatots apelācijas sūdzības iesniedzēja arguments, ka likumā nav noteikts, ka tikai maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusa piešķiršana ir pamats atbrīvošanai no tiesas izdevumiem. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 43.panta ceturtās daļas noteikumiem tiesa pilnīgi vai daļēji atbrīvo personu no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, ievērojot fiziskas personas mantisko stāvokli. To, ka prasītājam nav ienākumu, pierāda Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 2016.gada 14.jūlija izziņa Nr.16/1400866, kurā norādīts, ka Aivars Gedroics no 2016.gada janvāra līdz 2016.gada jūlijam valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas nav veicis, un gada ienākumu deklarācija par 2015.gadu (lietas 35.-37.lapa), kur prasītājs ir norādījis, ka viņam nav bijis ienākumu. Pirmās instances tiesas spriedumā secinājumi par prasītāja mantisko stāvokli un viņa spējām samaksāt valsts nodevu ir pretrunā ar Daugavpils tiesas tiesneses 2016.gada 16.marta lēmumu par prasītāja atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas par blakus sūdzību (lietas 47.lapa). Šajā lēmumā tiesnese atzina, ka iepriekš minētie pierādījumi apliecina, ka Aivars Gedroics negūst ienākumus un nav spējīgs samaksāt valsts nodevu. Ievērojot minēto, Civillietu tiesas kolēģija atzīst, ka prasītājs sava mantiskā stāvokļa dēļ nav spējīgs samaksāt tiesas izdevumus, un pamatojoties uz Civilprocesa likuma 43.panta ceturtās daļas noteikumiem, pilnīgi atbrīvo prasītāju no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos.
Rezolutīvā daļa
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 432., 454., 189., 190. pantu, tiesa
nosprieda
noraidīt pilnīgi Aivara Gedroica prasību pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Daugavpils.dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums" un Daugavpils pilsētas domi par dzīvokļu kopīpašnieku lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu, pienākuma uzlikšanu un parāda piedziņu.
Atbrīvot Aivaru Gedroicu, personas kods 081274-10215, no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos.
Spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā 30 dienu laikā no datuma, kuru tiesa paziņojusi pilna sprieduma sastādīšanai, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamentā, iesniedzot kasācijas sūdzību Latgales apgabaltiesā.
Pilns spriedums sastādīts 2017.gada 31.janvārī. Tiesas sēdes priekšsēdētāja tiesnese /personiskais paraksts/ V.Sokolova Tiesnese /personiskais paraksts/ V.Lohova
Tiesnese /personiskais paraksts/ A.Šilova
NORAKSTS PAREIZS Spriedums nav stājies likumīgā spēkā. Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese" • Rēzeknē 2017.gada 31 .janvāri /
V.Sokolova
» Vēstule Stomahinam 29.1.2017.
Привет, Борис!
Вот видишь, как получается, не было от Тебя писем, а сейчас пришли одна за другой.  Твоё опечатано в Пермской области 18.01, в Даугавпилсе была уже 25.01. В принципе так и должно было бы быть, за неделю в 21-м веке из любой точки Земного шара можно послание доставить… если искусственно никто не тормозит и не лазит там внутри…
Да, признаться, не знаю, имела ли представление Новодворская о том, кто такой Гарда и НФЛ, но это пол беды, главное, что она, приехав сюда, не пропагандировала таких взглядов как у тебя, то бишь, что Латвии нужна деколонизация, а не какая-то другая, «правильная» программа интеграции маскалей, взамен той «неправильной», которая привела к этому языковому референдуму… И, чтобы до этого додуматься, не надо лично знать Стомахина, Гарду или Гедроица, надо просто иметь «царя в башке», ну и достаточно смелости, конечно, тоже… Вот, почему я не слишком её уважал при жизни…Да, она не первая и не последняя персона-политик, которая с годами утрачивает радикальность, прямо как вялых цветок свой запах… Дай Бог, чтобы Ты – её ученик – в этом плане по её стопам не шел бы…  Ладно, что там человека тревожить, который теперь уже в другой единицы измерения времени…
Ну, не знаю, что тут ещё добавить мне про гомиков, разве то, что в Европе (даже в России) их теперь точно никто не травит (другое дело – страны Ислама, та же Чечня), я и другие их недруги всего лишь хотим, чтобы они сидели бы в своих норах смирно и не рекламировались бы, только и всего. По подобию курильщиков – травись сам, сколько угодно, но не заставляй меня нюхать эту гадость, не выходи на улицу с плакатом «Да здравствует табак!!!» и не агитирую меня к твоему «прайду» присоединиться. Я думаю, это не много потребовано и не чьи права человека не затрагивает… Да, и я тебе ведь писал уже – мы не гомоФОБЫ, это как раз те, которые или сами боятся стать гомиками или боятся их чем-то обидеть, нас правильно будет гомоХЕЙТАМИ звать! 
Нет, ну Ты пойми меня правильно, я не утверждаю, что сейчас тюрьмы хороши потому, что условия там лучше, чем были в ГУЛАГах, я просто напоминаю, что даже там люди могли выжить, даст Бог и ты выживешь тут… А законы стали строже не только у вас, но и у нас, надо быть очень осторожным, например, рассуждая о Холокосте (скажешь, что погибло 5 миллионов, а не 6 – уже, значит, уменьшаешь значение этого события…и т.д.), могут осудить и за критику какого-нибудь отдельного гомика, правда, надо доказать, что ты таким образом причинил ему страдания, соответствующие не менее 10 000 «еврикам»…ну и т.д., и т.п. Впрочем, тебе может такие изменения в духе Евросоюза и нравятся, кто знает…  Вообще, интересна логика у «либерастов», по крайней мере, у наших, свобода слова в их понятии касается всех, кроме тех, которые посмеют критиковать их самих и их ценности – вот тут они требуют «привинтить гайки». Почти как по Орвелу – только там были «равные среди равных», а тут «неравные»…
Про наркоманах – ну, знаешь, это как и алкоголь, как на кого действует; кто-то пьяный лезет целоваться и обниматься, а кто-то и за нож хватается… В любом случае «охмелевшие мечтатели» тоже опасны, а вдруг он так блаженно заснет за рулем? Но ладно, кайф то не вечен, он быстро проходит, и вот тогда наступают «ломки» - вот при них то человек точно опасен становится (раз ты кайф видел, то и ломки также должен был видеть). Чтобы снова заполучить кайф и прекратить ломки, любой наркоман готов на самое жуткое преступление пойти, лишь бы свои мучения прекратить, если надо, то и через трупы…уж это то тебе как взрослому человеку, думаю, должно быть 100% понятно…
Про магазины, я, конечно, не требую национализации и полного возврата к старому совковому порядку, но гос.магазины и гос.предприятия нужны 1) для конкуренции 2)для пополнения гос.бюджета. Хотя бы на примере той же Скандинавии видно, что уровень жизни людей выше в тех странах, где есть перемешка капитализма и социализма, а не полнейший либерализм. Кстати, не верится, что в Белоруссии совсем частных лавок нет, другое дело, что там нет больших частных супермаркетов… А сохранить верхнюю планку цен на некоторые продукты (хлеб, молоко…и т.п.) вовсе не плохая идея, это помогает выживать малоимущим, дешевле пусть продают и конкурируют, но дороже – граница на замке. Лукашенко во многом молодец, в том плане и как сохранитель смертной казни (ты же сам мечтаешь расправиться со своими врагами физически ), для уголовников она непременно нужна, другое дело для таких людей как ты – их надо просто выдворять со страны, на подобие Солженицина. Кстати, интересно, почему ВВП к ней не возвращается, теперь он с Западом всё равно в ссоре, а как его рейтинг поднялся бы в глазах общества при восстановлении «высшей меры», ой-ой-ой… И другие страны стали бы в хорошем смысле россиянам завидовать, как завидуют гражданам США…
Лукашенко мне не нравился в первую очередь как русофил, он ведь даже хотел ликвидировать Белорусь как страну и присоединить её к Раше… Но теперь он «иначе поет», высказывает солидарность с украинцами, и даже грозит, что в случае повторения у них «Донецкого сценария» будет бой не на шутку…Так что, видишь, люди меняются в разные стороны…
Да, что касается туалетной бумаги, её точно в СССР не было, но люди прекрасно и газетами обходились – как вот вы в тюрьмах, наверное, тоже… 
Про того украинца, кто сошел на суде с ума, ничего не знал раньше, в принципе он, конечно, мог и симулировать, есть разные способы борьбы…  Вспомни того же Гесса на Нюрнбергском трибунале, он никого не помнил, кроме фюрера своего…  После приговора к нему память постепенно вернулась…
Да, Лена не может быть объективна по отношению к Радуеву, раз у них ТАКОЕ было… но я же не знал, и не мог даже додуматься, иначе бы не стал затрагивать в разговорах с ней эту тему… она могла бы мне это также тактично объяснить как вот Ты сейчас, и всё, тема была бы исчерпана…а так я писал, что думал…я вообще человек прямолинейный, если верить гороскопам, то все Стрельцы такие… и то же самое ожидаю также от других людей…
Да, я был приятно удивлен отношению Солженицина к «власовцам» и пр. фашистам, как он хорошо их понимал в юности… После возвращения в Рашу он стал другим, да… Кстати, вторую часть книги «200 лет вместе» я читал, переведенную на латышский язык, не сказал бы, что она яро антиеврейская, просто он, как и многие люди, видит мусор только за чужим забором, за своим не замечает, а то и иногда перебросить к соседу хочет…, такие есть мы, люди. 
В любом случае уже одним «Архипелагом» он сотворил памятник нерукотворный, и Нобелевскую премия честно заслужил. А история дама капризная и противоречивая, те же украинцы мне пишут – с одной стороны вы молодцы, стрелки латышские, что Деникина, Врангеля и пр. империстов разгромили, но с другой – большевики тоже пришли вместе с вами. Бог знает, что для хохлов было бы хуже, но нам было однозначно ясно – кроме Ленина, не у кого свободы просить. И кстати ходили байки, что ведущие командармы ему пригрозили – смотри, плешивый, если ты надуешь нас, как недавно царь-батюшка, никому не завидна будет твоя участь… Тысячи литров вылитой нашей крови тебе так не пройдут, если слово не сдержишь…, он сдержал, хотя и сжатыми губами и кислым лицом…  Кстати, есть такой фильм «Созвездие стрелков», переведенный и на русский язык, там твой соотечественник Эренбург выступает и очень хвалит наших стрелков – они, мол, за две недели отодвинули белых на то расстояние, на которое последние до того 6 месяцев постепенно тискали красных к Москве… «Каждый латыш заслуживает памятник из золота до небес!», так он прямо говорил, тот же человек, который в своё время призывал уничтожить всех немцев как народ. И именно за что хвалил – они, идя в бой, не считались с потерями, для них не было таких понятий «плен» или «отступление», они знали, что или погибнут все до единого, или победят… Впрочем, латышей в плен не брали (как и евреев потом немцы; после поимки сразу уничтожали), ну и наши отвечали «черносотенцам» тем же… Вот таким способам войны я учу теперь и наших братьев хохлов, примерно 10% со мной соглашаются, а остальные 90% в лучшем случае нах…посылают, а в худшем спешат стучать админам, ну а те с радостью меня банируют как тролля…
Про Гарду и его организацию не знаю, что много могу рассказать, я, кстати, не являюсь её членом, я состою в другой организации „LATVIETIS” («Латыш»), но в любом случае они не многочисленны - десятками, не сотнями измеряются… И, как Ты правильно замечаешь, отрицательная информация – тоже реклама, потому про нас принято решение лучше ничего не говорить и не писать, как будто мы все вымерли как динозавры..  Тот случай с генпроком было исключение, но поскольку дело не имело продолжения, все быстро умолкло. Но копию Твоего письма я перешлю Гарде (я часто так делаю), я надеюсь, что он сам ответит и всё расскажет при возможности…
Про ту КНИГУ я просил Виктора, и вот что он мне ответил:
22 января 2017 г., 17:27 пользователь aivars gedroics
<aivars_666@inbox.lv> написал:
> Поздпавляю с днем рождения! Ну так как с той книгой Борису, не поможешь?
>
Айварс, спасибо за поздравления.
А с книгой, уверен, не имеет смысла сейчас дергаться. Во-первых, до
освобождения Бориса еще много чего изменится. Во-вторых, не факт, что
ее стоит хранить у него дома. И, вообще, она запрещена в России,
поэтому все это излишний и очень высокий риск (((

Удачи нам во всех добрых делах!
Виктор Корб
Фонд гражданской самозащиты - http://goo.gl/lQJdEF
Написал обращение в «ФБ» группе Твоей поддержки, там реакция была ещё хуже, удивлен только, что меня как провокатора ещё повторно не забанили по доносу Павликов Морозовых… Однако, есть надежда, обратился в свою организацию, написал официальное прошение, сказали, что рассмотрят…Спешить то нам особо некуда, Ты не скоро вернешься, дай Бог Твоей мамочке тебя вообще дождаться… 
Про такие блоки на Украине, как ты пишешь, ничего не слышал (видел), да и не особо меня там любят братья хохлы, сам уже в курсе дела…
У меня, кстати, сегодня именины (не путай с днем рождения, у нас это разные вещи). У вас в календаре тоже есть имена, но они регулярно повторяются, Иван там есть практически каждый 2-й день. А у нас не так – день имени только один раз в году, как и день рождения. Традиция его праздновать тоже есть не у всех народов, тем мы и отличаемся, скажем, от немцев и англичан (не только со знаками удлинения на гласных ). Ладно, на том тогда и закончу! Держись! Надеюсь, письмо это, как и предыдущее, ты рано или поздно всё равно получишь !!! П О К А !!!
29.01.2017 Aivars Gedroics
» Vēstule Stomahinam 20.01.2017.
Привет, Борис!
Сегодня, 20.01.17. получил твоё письмо, правда, думал, что оно придет немного позже. Ведь Виктор меня информировал, что у тебя недавно были гости, и после их посещения ты обычно мне пишешь, не так ли?  Я был уверен, что обычным путем к Тебе моё письмо от 13.11.16 тоже не дойдёт… Видать, месяц попки её мариновали и под конец всё таки решили Тебе её выдать… Ладно, сейчас наверное у тебя оно в 2-х экземплярах есть и письмо от июля тоже есть…  Там среди прочего я Тебе объяснил и особенности грамматики нашего языка, приятно, что ею так интересуешься… 
Да, поздравляю Тебя с очередным провалом Твоего переселения, я об этом узнал даже раньше Виктора. Одно я не пойму – они там у вас все точно полнейшие ослы, или тайно может тебе подыгрывают?  В любом случае я рад, что им так просто всё не удается, как задумали… Наверняка будут пробовать ещё, времени у них для того хватает… Особо не горюй, если и переведут, Ты в той колонии фактически живешь уже как в тюрьме. Кстати, мне довелось читать, что в «совковые» времена диссиденты иногда специально плохо вели себя в колониях, чтобы их перевели бы в тюрьмы, ибо там были хорошие библиотеки, где книги брать почитать…но там плохо было с работой и следовательно с деньгами…потому там они отдохнули от работы, снова стали вести себя хорошо и возвращались в колонии – деньги зарабатывать!  Ты, я думаю, зек опытный и везде выживешь , только в очередной раз Тебя прошу – не пытай себя голодом !!! Лишнего веса теперь у Тебя уже нет, а на Твои страдания (как уже верно заметил в своё время Солженицын), всем наплевать – и тем, кто внутри с Тобой находятся, и тем, кто снаружи… Да, Ты не «пуссик», Ты намного радикальней таких «воюющих атеистов», потому фонд Сороса и остальные подобные организации за Тебя не заступятся, это ты должен понимать и иллюзии на счет них не пытать.  Кстати, вроде «Мемориал» всё же согласился с отговорками Тебя засчитать в политзеки.
Ты бы постарался хоть 3-ю группу инвалидности достать, это будет лишним аргументом, почему Тебя нельзя пытать работой и переселением…
«Архипелаг» недавно полностью закончил, книга хорошая, вопреки слыханному, что автор там латышей сильно критикует, так оно не оказалось, критики там было мало и отчасти справедливой.  Одно слегка удручает, что он там почти не пишет про НАСТОЯЩИХ антисоветчиков, которые осознанно боролись против режима хотя бы словами, ну как ты, вот, например… Мало таких наверное и было на самом деле. Их всех героев книги мне наиболее симпатичен Власов (не генерал, конечно, а его фамильный тезка) и Скрипникова, смелая, отважная женщина; ну ещё может эстонец Тенно, славный своими побегами. Советская критика обвиняла Солженицына в защиту бандеровцев и пр. фашистов, а я как раз таких искал в его книгах, но почти не нашел… В основном все простые, от политики далекие люди, по воле судьбы попавшие не в то время, не в то место… Да, по возвращению в Россию Солженицын испортился, неудивительно, что тебе не дал автограф…но это уже другой разговор, не буду на сей раз к нему переходить.
Ты, кстати, молодец, что не вступаешь в отношения с судом, но я ещё подумал – а зачем Ты туда идешь пешком, пусть они Тебя несут, раз Ты им там нужен… жаль, правда, что Ты сейчас стал таким легким, не то, что 5 лет назад. :)
В «Фейсбуке» есть группа единомышленников поддержи политзека Стомахина, там есть я и многие другие твои друзья – Корб, Зеличенко..и пр. Я кстати на данный момент лишен права писать что либо на «ФБ» (до конца месяца), ибо нехорошими словами обозвал презика Украины, и нашлись тимуровцы, которые доложили админам, ну а те всегда рады наказать тролля. Ох, и тупые братцы хохлы, всё они пишут – уничтожим внешних врагов, потом возьмемся за внутренних. В том то их беда, что не уничтожут, пока не возьмутся! НАОБОРОТ ВСЁ ДЕЛАТЬ КАК РАЗ НАДО !!! А когда это им 101-й раз начинаешь пояснять, обязательно кто-то настучит, что я «маскальский тролль». 
Ещё что не радует – недавно кто-то написал про шизофрению партизанки Зои, так Саша Зеличенко начал эту подстилку диверсантов коммуняг защищать, мол, нехорошо поливать грязью героиню, погибшую мучительной смертью. Да, перед смертью она держалась героически, в том можно у неё поучиться (не то, что, скажем, Емеля Пугачев или декабристы), ну, а вообще незачем её хвалить, поджигательницу домов мирных жителей (ведь даже на фотках потом ретушировали надпись на табличке «Поджигатель домов»). Не могу также воспринять серьезно рассуждения Виктора Корба о том, что Путин мог бы подать в отставку, если ему за то гарантировать судебную неприкосновенность (а чего Сталину в своё время никто не додумался предложить такое? ). Нет, таким как он только один путь, тот, по которому шел, например, Чаушеску… (ой, я уже вижу, как из-за этих строк цензоры снова изымают моё письмо и несут отдавать «феесбешкам»..да пусть они подавятся!) Вот так, Борис, дружба мне дорога, конечно, но истина дороже, то же касается и отношений с Маглеванной, которые, увы, так и не наладились… 
Про наши тюрьмы – да, они перестроены вроде, но нашим правозащитникам и такие не нравятся, надо, чтобы было всё как у Брейвика, к примеру… Собираются постепенно эти сносить и вместо них новые строить, по числу зданий на половину меньше, зато комфортных и надежных… Наша страна, как знаешь, очень богатая, нет тут не безработных, не нищих…  а для таких благих целей ЕС тоже какой центик всегда подбросить нам готова. Так что добро пожаловать к нам лет через 10, активно призывай бомбить атомом всех подряд, и тебя тогда непременно посадят, но уже с комфортом! 
Трампа сегодня «инагурируют», ну сейчас увидим, каким он выйдет. Да, «рашисты» пока очень рады, но я надеюсь, что не надолго… Уж Обама им точно не мешал, разве что на прощание устроил спектакль с 35-ю дипломатами…
Витолс мне увы тоже не отвечает, очень уж высокомерны эти иноземные богачи, будут они тут с каждым сопляком беседовать… Его книгу про Россию я на русском изданную не видел ещё, а вот КНИЖКА Адика есть в продаже в инете, так что в принципе можно было бы купить и тебе доставить, однако у меня «финансы поют романсы», быть может Виктор Корб поможет, написал уже ему. Сейчас, когда есть и-нет, все дела довольно таки быстро решить можно.
Мне увы апелляционный суд тоже отказал, вела заседание такая сраная маскалька, с трудом выговаривала слова на собачьем языке, сразу видно было, что я ей не нравлюсь (а вот тот судья, который дело против радио рассматривал – как раз таки наоборот). Сейчас остается только кассацию подавать, а потом уже в Евросуд по правам человека. Наихудшее, что в случае проигрыша закон требует оплачивать судебные издержки, хорошо хоть, что я гол как сокол, и у меня нечего взять в залог – не дома нет, не машины… 
Да, Борис, со многими твоими взглядами я не согласен, либерастия-педерастия никогда мне не были по душе и не будут, но тем не менее я Тебя ОЧЕНЬ УВАЖАЮ за Твой твердый дух и непоколебимость. Вот именно такие должны быть все борцы за Идеалы, ни о чем никогда не сожалеть и не просить прощения у врагов народа. В Хрущевские времена 25-ников освобождали после 8-10 лет отсидки, если они согласились написать прошение о помиловании… 99% их так и сделали, но 1% всё же нет, вот это и был ЗОЛОТОЙ ФОНД ВСЕХ НАЦИЙ. Из наших был такой Карлис Чикка (не единственный!!!), который отказался писать, ему сказали, мы понимаем, ты нашу мову ещё не освоил как надо, вот тебе красный бант, обвяжи вокруг левой руки, походи так 2 недели, этим ты докажешь, что исправился и поедешь домой. Так он ответил, пусть этот бант лучше начальнику тюрьмы вокруг залупы обвяжут…и просидел все 25 «от звонка до звонка». Я не сомневаюсь, что и ты поступил бы точно так же. Держись! Спишемся ещё! Только сознательно себя не губи, ты ведь в Бога не веришь, потому за страдания свои всё равно в рай не попадешь как шахиды. Да здравствует наша борьба и победа !!!

20.01.2017. Aivars Gedroics
Top of Page Powered by Sviesta Ciba