Vajag, vajag, vajag - September 7th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 7th, 2007

demonoid.com [Sep. 7th, 2007|12:10 pm]

vajag

[freakart]
Vajag ielūgumu uz demonoid.com torrentu portālu! anyone?

o00.freakart.00o@gmail.com
link14 piedāvāja|piedāvāt variantu

[Sep. 7th, 2007|03:44 pm]

vajag

[cilveeks]
Vajag bileti uz feitles koncertu!
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

english. [Sep. 7th, 2007|10:34 pm]
vajag
[skrejuma]
ļoti ļoti priecātos par tavu veco grāmatu, šito: (tātad, students book & advanced level)

pretī kekss? vai kaut kas cits - normāls, pēc tavas vēlmes. sarunāsim. tikai ne seši lati.
m??
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | September 7th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]