Vajag, vajag, vajag - May 20th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 20th, 2007

[May. 20th, 2007|08:04 pm]

vajag

[xoox]
Vajag RFID karšu lasītājus uz USB/serial porta. Lietošanai ārā, vēlams ar skaņas signālu un/vai diodi.
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 20th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]