Depresīva troļļa piezīmes - March 11th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 11th, 2023

Nogalini velorastu. [Mar. 11th, 2023|08:49 am]
Skatos, ka autoskolā sākuši mācīt to, ka velosipēdisti vispār uz ielas nedrīkst atrasties, ja traucē kādam tos apbraukt vai apdzīt. Nevis to, ka velosipēdisti būtu stipri jāciena un jāapbrauc ar vismaz 1.5m intervālu, kad rodas šāda iespēja. Ja iespēja nerodas, tad glīti jābrauc aiz viņa, līdz šī iespēja rodas.
Audzina potenciālus slepkavniekus, nais. Kāpēc civilizētas valstīs cilvēki domā līdz un nevēlas nevienu nogalināt, nav īsti skaidrs. Kāpēc viņi ir spējīgi samazināt braukšanas ātrumu, ja veidojas bīstama situācija, kā norādītts CNS? Jo mīlestība nevis naids pret līdzcilvēkiem?

Ar milzu nepacietību gaidu, ka apdzīvotās vietās atļautais ātrums būs 30km/h.
link62 comments|post comment

Sastrēgumus veido vieglie auto. [Mar. 11th, 2023|09:54 am]
Autovadītāji Latvijā gribētu, lai visi sakāpj savos privātajos auto un izbeidz satiksmi vienreiz par visām reizēm kā tādu. :D
link2 comments|post comment

CSN punkts idiotiem, kurus vajadzētu nobraukt, jo viņi atļaujas piedalīties satiksmē. [Mar. 11th, 2023|10:02 am]
200. Velosipēdu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai.
Ja to nav vai tie ir attālināti no ceļa, velosipēdu vadītājiem atļauts:

200.1. braukt pa brauktuvi vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves (braukšanas joslas) labajai malai.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 11th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]