Depresīva troļļa piezīmes - March 10th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 10th, 2023

[Mar. 10th, 2023|12:30 pm]
Dievs sargi mūs no autovadītājiem, kuriem šķiet, ka kaut kāda priekšrocība viņiem dod tiesības mēģināt nogalināt velobraucējus un gājējus!!!1

25. Transportlīdzekļa vadītājam ir šādi pienākumi:

25.3. darīt visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, it sevišķi mazāk aizsargātie (gājēji, velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītāji);
link28 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 10th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]