Depresīva troļļa piezīmes - February 2nd, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 2nd, 2023

Turpinam uzvarēt. [Feb. 2nd, 2023|11:24 am]
[Tags|]

link92 comments|post comment

[Feb. 2nd, 2023|06:19 pm]
[Tags|]

Interesanti, ka Austrālija, kurai ir lielākās urāna rezerves, par lētāko enerģijas iegūšanas veidu uzskata atjaunojamos energoresursus.
link36 comments|post comment

navigation
[ viewing | February 2nd, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]