Lācītis numur divi - September 17th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

September 17th, 2019

[Sep. 17th, 2019|03:11 pm]
[mood |Visu ienīstu]
[music |Iggy Pop / Sonali]

Eueueu, bet Igijs tur riktīgi uz vecumu sapratis dzīvi un saņēmies, uhti! *klausās jau trešo reizi*
link1 garāmgājējs|iet garām

navigation
[ viewing | September 17th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]