Lācītis numur divi - September 9th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

September 9th, 2019

[Sep. 9th, 2019|06:48 pm]
[mood |N/A]
[music |Thom Yorke / Daily Battles]

Ē, [info]rediiss, [info]rediiss, a tu pamanīji, ka Jorkam jauns singls tautiņās? Man uhti, cik ļoti!
link7 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | September 9th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]