Lācītis numur divi - May 31st, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

May 31st, 2007

Kāds skaistums ;)) [May. 31st, 2007|11:45 am]
[Tags|]
[music |Orbital / You Lot]

Да в жопу Zatlers. Tās sejas, tās sejas!

link8 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | May 31st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]