Lācītis numur divi - May 17th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

May 17th, 2007

Atsaucoties uz... [May. 17th, 2007|03:41 pm]
[Tags|]
[music |Black Eyed Peas / Sexy]

Ja nu kas fascinē mani cilvēkos, tad tā ir viņu nepārvaramā tieksme pēc autoritātēm. Kaut kādā sakarā katrs uzskata, ka būs galvastiesu augstāks, ja savu viedokli pamatos atsaucoties uz kādu Smitu, Berghoffu vai Akamakaradzi.

Izlasa lietotājs kādu tekstiņu un šķauda jo nicīgi — wee, kas par muļķībām, saka, to nevar par pilnu ņemt, nebija jēga laiku tērēt. Aber tikko tu viņam izstāsti, kāds šafrāneks ir šo garadarbu uzrakstījis — Ō, jā, respect. Tikai teksts nav mainījies, saturs arī ne.

Jo kaut kā nākas, ka nav svarīga ne forma, ne argumentācija, kas sastopama materiālā, lai vai kas šis materiāls būtu; svarīgs ir The Autors. Un autoram jābūt Vispārēji Pazīstamam (no 4 cilvēkiem vismaz 2 ir jābūt dzirdējušiem šo uzvārdu) un tikai tad tam būs jēga un katru muļķību varēs patosa pilnām acīm citēt. Jo normālā situācijā, normālā sarunā uz frāzi «Ja tu kaut ko vēlies, visa pasaule slepus sadodas rokās, lai tev palīdzētu» citu atbildi kā «Какую хуйню ты тут несёшь» gaidīt nevajadzētu, bet jūzeris domīgi piever acis un pusbalsī nosaka «Koelju».

Зачитать... )

Krossposts no.
link3 garāmgājēji|iet garām

navigation
[ viewing | May 17th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]