Lācītis numur divi - March 7th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
vistu_zaglis

[ website | šulcs.lv ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| VZL ]

March 7th, 2007

Grūti [Mar. 7th, 2007|01:18 pm]
[Tags|]
[mood |Fuck them all]
[music |Grinderman / No Pussy Blues]

Grūti, grūti tādos apstākļos strādāt.

Pusdienās paštīts suši ar «Strongbow» sidriņu, bet logus pārliecinoši drebina Keiva un sobutiļņiku «Grinderman».

Parādās cilvēcīga vēlme izsludināt brīvdienu.
linkiet garām

navigation
[ viewing | March 7th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]