sodienliist's Journal [entries|friends|calendar]
sodienliist

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[28 May 2017|02:56pm]
"kas tev tur somā?"

labs komplekts
post comment

[28 May 2017|01:41pm]
tagad es te tā klusiņām piereģistrēšos, nevienam neko nesakot, un turpināšu lasīt to, ko te nu raksta.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]