zaļā buržuāzija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

Nov. 21st, 2021|10:22 am

rasbainieks
negausīgās kultūras dzīves ziņās
šonedēļ esmu bijusi uz jz. lasītāja uoperas pirmizrādi (negribu spoilot, bet reāli visu operu uztaisa tas vārds, ar kuru tā beidzas), uz pakalniņas spogulī kinoteātru pirmizrādi (festivālā skaicka neredzēju) un... uz geimana ocean at the end of the lane skatuves adaptāciju (apžēliņ kas par prodakšenu, vienkārši kosmisks, nu un pēc tam gāju raudādama pa st martin's lane un esmu šaušalīgi laimīga, ka tomēr nevis atdevu biļeti kādam no londonas draugiem, bet atbraucu pati)
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system