zaļā buržuāzija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

Feb. 22nd, 2021|06:43 pm

rasbainieks
šodien sajutos kā lielākais haļavščiks pasaulē
man te pēkšņi ar steigu bija jānoliek csdd teorijas eksāmens
autoskolā gāju pirms gada, tad visu zināju itin labi, biju vienreiz izgājusi cauri uzdevumu grāmatai ar stipri maz kļūdām, skolas teorija 30/30, un tad viss palika gaisā karājoties
nu, kā gadījās, kā ne, atkārtot teoriju pirms eksāmena sāku tieši 3 h pirms tā sākuma, tāda man te mirkļa struktūra
ātri vien sapratu, ka esmu stipri nedarēķinājusi, cik daudz tai uzdevumu grāmatā tā visa ir
paspēju iziet cauri apmēram pusei, kļūdu daudz, no tricky bits neko neatceros
izskrēju cauri online testam pāris reizes, kļūdu stipri par daudz, lai varētu paļauties uz atmiņu un loģiku
neko, paļāvos uz veiksmi, un viņa bija pret mani trakoti jauka un piegādāja tikai vienkāršus jautājumus
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system