zaļā buržuāzija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

Mar. 25th, 2020|09:28 pm

rasbainieks
uz vakara pastaigu šoreiz nevis izgājām pa rajonu, bet izbraucām līdz tuvējai jūrai
stundiņu pēc saulrieta tieši varēja pamāt ar roku starptautiskajai kosmosa stacijai, kad tā naski šķērsoja oriona jostu
iedomājieties, tur riņķo cilvēki un uz šito visu noskatās
upd: venēra bij spožāka par lielupes bāku
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system