zaļā buržuāzija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

Oct. 21st, 2019|12:28 pm

rasbainieks
jā, es šajās dienās ja pārvietojos, tad daru to visai žigli :)
festivālā ir dafiga visāda brīnišķa kino. es no tā neredzēšu tieši neko, bet jūs lūdzu apskatiet gan, ja reiz ir tāda iespēja. un dodiet vombatus, jā!
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system