zaļā buržuāzija - May 30th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

May 30th, 2015

[May. 30th, 2015|12:04 pm]
ukraiņu aviolīnijas, pazīstamas arī ar nosaukumu mau, manā atmiņā ieies ar to, ka tur notiek kā kino
rindu aiz manis ģībst sieviete, stjuarti metas klāt ar skābekļa balonu, vēl rindu tālāk pieceļas vīrietis un saka я врач
piezemējoties lisabonā, blakus skrejceļam vakara tumsiņā trīs sportiski vīrieši baltos šortos skrēja krosiņu (nekā citādi to nenosaukt)
pirmajās desmit minūtēs lisabonā mēs jau bijām izstādes atklāšanā un dzērām atklāšanas vīnu
pirmajās simt jau dejojām pie a-ha bijušajā maukumājā oslo (tāpēc, ka bijusī maukumāja liverpūle blakusdurvīs bija pārāk pilna)
link8 leņķīši|piemetināt?

navigation
[ viewing | May 30th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]

hackers counter system