zaļā buržuāzija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

Jul. 6th, 2012|12:36 am

rasbainieks
kas man patīk svešās valodās un sadzīvē:
ka jūkejā pārdevējpersonāls saka hello love un spānijā hola guapa
ej vot tu tādā narvesenā te pasaki apmeklētājam čau smukais
nevis šķiltavas negribēj?
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system