zaļā buržuāzija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

Jul. 5th, 2012|12:59 am

rasbainieks
ko es šodien novēroju:
ka [info]torch uz futeni ierodas ar veselu buču kolekciju, novērtē laukumu un laikapstākļus un tad izvēlas, kurus vilkt
par ko es lieku reizi šodien pārliecinājos:
lai cik nomocīts un saņurcīts pēc pacientu apmierināšanas būtu, nekad nevajag teikt nē futenei, tas ir šortkats uz laimību
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.

hackers counter system