I don't really mind being here with my mind [entries|archive|friends|userinfo]
Nyamo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

The end is only the beginning [Mar. 2nd, 2021|02:34 pm]
[Tags|]
[Sajūtas | sad]
[Skaņas |This will Destroy You - Syncage]

Noraudājos ar i visu loģiku, i saprašanu, ka veci cilvēki nedzīvo mūžīgi. Omei laikam delīrijs iestājies, bet vismaz vēl saprot, kas es esmu, kad es zvanu.
Vēl jau cerība ir, ka mazliet apskaidrosies, bet brīnumu laikam gaidīt arī nevar. Tikai brīnumus.
Gremž, ka nevaru tikt uz Latviju atpakaļ arī šobrīd..
Pa telefonu - pa pusei smejoties, pa pusei nopietni - teicu Omei, ka viņa vēl nedrīkst mirt, jo es uz bērēm netikšu.
Ome smējās. Teica, ka centīsies.
Among all other things.
Life is strange.
Link2 Oh, I see|It's dark in here

navigation
[ viewing | most recent entries ]