krēpjlācis - January 10th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 10th, 2012

death metal [Jan. 10th, 2012|02:29 pm]
link1 comment|post comment

[Jan. 10th, 2012|03:43 pm]
[Tags|, , ]
[music |Cameron Steele - Center of the Meadow]

uzrakstīju eksāmenu kvalitatīvajās metodēs. čekoju rezultātus. dzeru kafiju un klausos Mandaras sūtīto Kameronu Stīlu. ārā izskatās ziemīgi, bet patiesībā jau nav. pareģoju, ka šonakt negulēšu.
linkpost comment

Sandra Nasic [Jan. 10th, 2012|03:48 pm]
[music |Cameron Steele - Mismeditation]neko tāpat, jo man paralēli visādam experimental troksnim skan Guano Apes.
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 10th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]