mazaa_mija - May 15th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 15th, 2010

[May. 15th, 2010|12:54 pm]
nu tā 350 km 12h, autobuss pa krievijas kuršu kāpām, prāmis, lietus lietuvas mežos, truck driveri un taxis līdz Rīgas centram, kur bruts plūst aumaļām, man tagad ir tāds jet lag, ka pat kamerai ir spogulis izkritis........
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 15th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]