mazaa_mija - May 14th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 14th, 2010

[May. 14th, 2010|12:15 am]
viss ir gandrīz cauri, man tikai jāizdomā kā izkļūt no krievijas un nokļūt rīt līdz mājām, šinī gadījumā Rīgas mājām, saviem holandiešiem es noorganizēju bezrindas izkļūšanu no Krievijas, tagad vajadzētu padomāt par sevi, par domāšanu to grūti ir nosaukt, smadzenes ir mazliet uzvārītas, skatos ekrānā un neko neredzu, ne jau nu pirmā reize kad vienkārši ej un dari un viss sanāk, tā laikam būs jādara arī šoreiz, pagaidām viss, un ceru ieraudzīt jūs dienas gaismā drīz
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 14th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]