mazaa_mija - May 16th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 16th, 2010

[May. 16th, 2010|03:15 am]
Rīga ir tik skaista
linkpost comment

[May. 16th, 2010|03:40 am]
no rīta es nesapratu vai līgojās māja es vai baltais bērzs aiz loga, tagad vismaz ir kāda skaidrība kurš ir kurš
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 16th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]