mazaa_mija - April 27th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 27th, 2010

[Apr. 27th, 2010|12:04 am]
Nu tā, kā [info]dooora pa durvīm ārā, (klīst nu jau pa bruxeles kroģeļiem), tā iesprūda pele kaut kur, un žēli čiepst, bet es pat nevaru atrast kurā stūrī viņa ir.
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | April 27th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]