mazaa_mija - April 28th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 28th, 2010

[Apr. 28th, 2010|10:33 am]
diena vēl nav īsti sākusies, bet es jau paspēju uzkāpt divās skulptūrās
linkpost comment

[Apr. 28th, 2010|09:16 pm]
I need a stoned lion
linkpost comment

[Apr. 28th, 2010|09:25 pm]
jā, un tad vēl es dabūju puķu pušķi (bez pušķa), bet ar 9 gerberām (ļoti tāds vācisks vārds), sākumā ieliku izlietnē, tagad pārliku akvārijā, kur viņas visas skaisti karājās
linkpost comment

[Apr. 28th, 2010|10:54 pm]
ja ceļās sešos, tad ir sajūta, ka nodzīvotas ir 2 dienas un ir vismaz 3.32 naktī
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | April 28th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]