mazaa_mija - December 18th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 18th, 2008

[Dec. 18th, 2008|01:27 am]
bet ja atradīšu tad gan plasīšos itāļu (Italo Calvino) gudrinieka spriedelējumus – Six Memos for the Next Millennium – par to kādai jābūt mākslai nākamajā milleniummā, kur galvenās vērtības ir:
Lightness – atmet rituālus un padari to visu vieglāku
Quickness – atmet detaļas, tās var atrast internetā
Exactitude – nenovirzies no tēmas
Visibility...
Multiplicity...
linkpost comment

[Dec. 18th, 2008|10:34 am]
Kate Moss šķielē
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 18th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]