mazaa_mija - December 17th, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 17th, 2008

[Dec. 17th, 2008|12:01 am]
katrai pa draudziņam )
linkpost comment

[Dec. 17th, 2008|10:04 pm]
kaislīgiem Venēcijas faniem (un ne tikai) varētu vien ieteikt izslasīt Italo Calvino grāmatu "Invisible cities", kur 55 izdomātu pilsētu apraksti ir nekas cits, kā Venēcija.
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 17th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]