mazaa_mija - July 21st, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 21st, 2008

[Jul. 21st, 2008|01:55 pm]
pēc brīvdienām kā vienmēr vajag pāris brivas dienas, lai atpūstos.
pozitivus man pagāja gatavojot Tažinus un barojot cilvēkus, tas bija labāk nekā klausīties tais grupās
tā popsa mani nepavelk
linkpost comment

[Jul. 21st, 2008|03:13 pm]
man ir tāds sagurums ķermenī, ka vai nezinu, vajadzētu kaut ko sākt darīt, bet varbūt labāk atlikt uz rītu
ja vari ko atlikt atliec bez šaubīšanās
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | July 21st, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]