koks - November 5th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 5th, 2018

[Nov. 5th, 2018|10:49 pm]
Varētu iet dzert alu uz bāru, kur visu laiku skan šāda stila mūzika. Tādas mirkļa izjūtas. Kamēr man sāks likties, ka dziesmām ir pārāk salkani vārdi.

https://www.youtube.com/watch?v=zLS1weY0Vv4

https://www.youtube.com/watch?v=bszcQUSrhp0
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 5th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]