koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 5th, 2018|10:49 pm

koks
Varētu iet dzert alu uz bāru, kur visu laiku skan šāda stila mūzika. Tādas mirkļa izjūtas. Kamēr man sāks likties, ka dziesmām ir pārāk salkani vārdi.

https://www.youtube.com/watch?v=zLS1weY0Vv4

https://www.youtube.com/watch?v=bszcQUSrhp0
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: