koks - October 2nd, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 2nd, 2018

[Oct. 2nd, 2018|12:48 am]
Forest Gump noteikti nav muļķīga filma bez savas domas. Kādus vārdus par to es biju dzirdējis izskanām.

Vispār brīžiem ir sajūta, ka man vajadzētu būt vairāk kā Forestam. Kaut kā daudz vienkāršāk un pat krietni efektīvāk. Tas nekas, ka visi mani uzskatītu par stulbu - Forestam bija laba atbilde uz katru šādu uzbraucienu.
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 2nd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]